‘Taraftar baskısı değil desteği bekliyoruz’

Sezonun sahalarında oynayacakları son maçında Kızılcabölükspor önünde galip gelerek taraftarlarımıza üç puan sevinci ile veda etmek istediklerin belirten Teknik Direktör Selim Sümer ‘Genç futbolcularımıza taraftarlarımızdan baskı değil destek vermelerini bekliyoruz’ dedi.

‘Taraftar baskısı değil desteği bekliyoruz’

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Se­lim Sü­mer, ya­rın ev­le­rin­de se­zo­nun son ma­çın­da Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ile ile oy­na­ya­cak­la­rı kar­şı­laş­ma­da ta­raf­tar bas­kı­sı de­ğil des­te­ği bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Sü­mer, li­gin son iki ma­çı ön­ce­sin­de az­da ol­sa ma­te­ma­tik­sel ola­rak play-off şans­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni ve bu­nu son nok­ta­ya ka­dar ko­va­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Düz­yurt­spor ma­çın­da ta­kım ola­rak ka­zan­mak adı­na çok iyi bir mü­ca­de­le ver­dik.
Bu maç­ta fi­nal pas­la­rı ve son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dık­la­rı için ka­za­na­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Sü­mer ‘Fut­bol­cu­la­rı­mın bu sü­reç­te gös­ter­dik­le­ri öz­ve­ri ve mü­ca­de­le­den son de­re­ce mem­nu­num. Ya­rın gru­bun iyi kad­ro­su­na sa­hip Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ile zor­lu bir ma­ça çı­ka­ca­ğız.

Bi­zim he­de­fi­miz li­gin sa­ha­mız­da oy­na­ya­ca­ğı­mız son ma­çı­nı ka­za­na­rak ta­raf­tar­la­rı­mı­za üç pu­an se­vin­ci ya­şat­mak. Hem ikin­ci ya­rı­da ga­li­bi­yet se­vin­ci ya­şa­ya­ma­yan ta­raf­tar­la­rı­mı­zı son maç­ta mut­lu et­mek hem­de se­zo­nu ga­li­bi­yet­le ka­pat­mak is­ti­yo­ruz,

Son haf­ta­lar­da kad­ro­muz­da­ki genç ar­ka­daş­la­ra for­ma ve­ri­yo­ruz ya­rın­da öy­le ola­cak. Bu genç ar­ka­daş­la­rı­mız ha­ta ya­pa­bi­lir­ler ta­raf­tar­la­rı­mız­dan bun­la­ra sa­hip çık­ma­la­rı­nı ve tep­ki gös­ter­mek ye­ri­ne des­tek ve­re­rek on­la­rı mo­ral­lin­dir­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. İç sa­ha­da ta­raf­tar bas­kı­sı de­ğil des­te­ği is­ti­yo­ruz’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2018, 10:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER