Tarık Demir’den iki Dünya üçüncülüðü

Spor Lisesi öğrencisi ve Fenerbahçe Kulübü adına yarışan milli atlet Tarık Demir Fas’ta yapılan Liseli Gençler Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 1500 ve 3000 metre kategorilerinde üçüncü olarak iki bronz madalya kazandı.

Tarık Demir’den iki Dünya üçüncülüðü

HA­LİL ÖZ­TÜRK

At­le­tizm’de Ço­rum adı­na Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda ilk ma­dal­ya­lar Ta­rık De­mir’den gel­di. Fas’ta ya­pı­lan Dün­ya Li­se­ler At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda ya­rı­şan Ço­rum Spor Li­se­si öğ­ren­ci­si ve Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü spor­cu­su Ta­rık De­mir 1500 ve 3000 met­re ya­rış­la­rın­da iki bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.

Ta­rık De­mir cu­ma ak­şa­mı ilk ola­rak 3000 met­re­de ya­rış­tı. Ya­rı­şın bü­yük bö­lü­mü­nü ön sı­ra­lar­da gö­tü­ren son 300 met­re ka­la ata­ğa kal­kan Ta­rık De­mir bu ka­ta­go­ri­de ev sa­hi­bi Fas’lı iki ra­ki­bi­nin ata­ğı­na kar­şı­lık ve­re­me­yin­ce fi­niş çiz­gi­si­ni üçün­cü ola­rak geç­ti ve ilk bronz ma­dal­ya­sı­nı ka­zan­dı. Cu­mar­te­si ak­şa­mı ise bu kez 1500 met­re­de pis­te çı­kan Ta­rık De­mir yi­ne zor­lu ra­kip­le­ri ara­sın­dan sıy­rı­la­rak üçün­cü ol­du ve Dün­ya Şam­pi­yo­na­sın­da ikin­ci bronz ma­dal­ya­sı­nı ka­zan­dı.

Ta­rık De­mir’in an­tre­nö­rü Ah­met Kol­taş ek­ran­dan iz­le­di­ği spor­cu­su­nun özel­lik­le 3000 met­re­de er­ken ata­ğa kalk­ma ha­ta­sı yap­tı­ğı­nı da­ha iyi bir de­re­ce el­de ede­bi­le­ce­ği­ni an­cak çok önem­li bir tec­rü­be ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.

El­de et­ti­ği de­re­ce­le­rin spor­cu­su­nun en iyi de­re­ce­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Kol­taş ‘Bu dü­zey bir ya­rış­ta bü­yük bir tec­rü­be ka­zan­dı. Önü­müz­de­ki dö­nem­de çok da­ha iyi de­re­ce­ler ala­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız de­vam ede­cek’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2018, 10:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER