Ulukavak Spor Salonu yaz sonuna açılacak

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ya­pı­mı de­vam eden Ulu­ka­vak Spor Sa­lo­nu’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Ulukavak Spor Salonu yaz sonuna açılacak

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ya­pı­mı de­vam eden Ulu­ka­vak Spor Sa­lo­nu’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Baş­kan Ze­ki Gül ile bir­lik­te Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Al­per Za­hir, Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri, Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü Na­dir So­lak ile bir­lik­te ya­pımn­da so­na ge­li­nen Ulu­ka­vak Spor Sa­lo­nu’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Ze­ki Gül ve be­ra­be­rin­de­ki­ler ya­pım­cı fir­ma yet­ki­li­le­rin­den ve Be­le­di­ye Mü­hen­dis­le­rin­den bil­gi­ler al­dı.

Baş­kan Ze­ki Gül ve be­ra­be­rin­de­ki­ler bi­na­da ya­pı­mı de­vam eden sa­lon­lar­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­lar. Ulu­ka­vak Spor Sa­lo­nun Ze­min ka­tın­da; An­tren­man sa­lo­nu, fit­ne­es sa­lo­nu, tek­nik ha­cim­ler, ida­ri ofis­ler bu­lu­nu­yor. Bi­rin­ci ka­tın­da da;  Yi­ne ay­nı şe­kil­de an­tren­man sa­lo­nu, fit­nes oda­sı gi­bi bi­rim­ler var. 

Bun­la­ra ila­ve­ten de ka­fe­ter­ya kıs­mı da bu kat­ta bu­lu­nu­yor. Ça­tı ka­tın­da ise; va­tan­daş­la­rın spor yap­tık­tan son­ra otu­ra­bi­le­ce­ği çay sa­lo­nu, mal­ze­me de­po­la­rı, sat­ranç gi­bi oyun­la­rın oy­na­na­bi­le­ce­ği alan­lar bu­lu­nu­yor. Sa­lon in­şa­atı­nın % 80 ora­nın­da ta­mam­lan­dı­ğı açık­lan­dı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2018, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER