Üstünay yine boş geçmedi

TED Koleji öğrencisi Ahmet Kağan Üstünay Küçükler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre serbestte üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Üstünay yine boş geçmedi

HA­RUN AK­KA­YA

Yüz­me’de ka­tıl­dı­ğı her or­ga­ni­ze­de ma­dal­ya ka­za­nan Ted Ço­rum Ko­le­ji öğ­ren­ci­si Ah­met Ka­ğan Üs­tü­nay kü­çük­ler Tür­ki­ye Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı’nda üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.
25-27 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Sam­sun’da ya­pı­lan Okul­lu Kü­çük­ler Yüz­me Tür­ki­ye Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı’nda Ted Ço­rum Ko­le­ji Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Ah­met Ka­ğan Üs­tü­nay 200 met­re ser­best stil­de 02.14.19’luk de­re­ce­si ile Tür­ki­ye üçün­cü­lü­ğü­nü ka­zan­dı.

Ka­ğan Üs­tü­nay Ço­rum’da yüz­me ha­vu­zu açıl­dı­ğı 2009 yı­lın­dan bu­ya­na dört ka­te­go­ri­de fi­nal yüz­me hak­kı ka­za­nan ve kür­sü­ye çı­kan tek spor­cu ol­ma­yı ba­şar­dı. Öte yan­dan Ah­met Ka­ğan Üs­tü­nay’ın öğ­re­nim gör­dü­ğü Ted Ço­rum Ko­le­ji’nde yüz­me ha­vu­zu­nun ol­ma­sı­nın bu ba­şa­rı­da kat­kı­sı ol­duk­ça faz­la. Ku­lüp­ler Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de dört al­tın, okul spor­la­rın­da ise bir bronz ma­dal­ya ka­zan­ma­sı okul­da­ki ha­vuz­da ça­lış­ma or­ta­mı­nın çok da­ha iyi ol­ma­sın­dan do­la­yı önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ah­met Ka­ğan Üs­tü­nay’ın hem ba­ba­sı hem­de an­tre­nö­rü Da­vut Üs­tü­nay bu ça­lış­ma­la­rın­da ken­di­le­ri­ne des­tek ve­ren Ço­rum TED Ko­le­ji Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Er­kan Çif­çi, Mü­dür Yar­dım­cı­la­rı ve öğ­ret­men­le­ri­ne çok te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER