Yedinci imza Mikail’den

Çorum Belediyespor Aydınspor’da forma giyen orta sahanın solunda görev yapan gurbetci futbolcu Mikail Albayrak ile iki yıllık anlaştı.

Yedinci imza Mikail’den

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por bir fut­bol­cu ile­de an­laş­tı. Ge­çen se­zon Ay­dıns­por ta­kı­mın­da for­ma gi­yen gur­bet­çi fut­bol­cu Mi­ka­il Al­bay­rak ile iki yıl­lık an­laş­ma im­za­lan­dı.
Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı, gö­rüş­me­le­rin so­nun­da an­laş­ma sağ­la­dık­la­rı Mi­ka­il Al­bay­rak’ın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ve ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­ni ile Es­ki­şe­hir’de ve­fat eden al­tı ay­lık be­be­ği­nin de­fin iş­lem­le­ri ne­de­ni ile im­za tö­re­ni dü­zen­le­ye­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Önü­müz­de­ki gün­ler­de Mi­ka­il Al­bay­rak ile res­mi söz­leş­me­yi im­za­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Tat­lı ‘Mi­ka­il Al­bay­rak’ın acı­sı­nı pay­la­şır, mi­nik be­be­ği­mi­ze Al­lah’tan rah­met,  ai­le­si ve tüm se­ven­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­riz’ de­di.
Mi­ka­il Al­bay­rak 1992 Fran­sa do­ğum­lu.  2010 yı­lın­da Es­ki­şe­hirs­por’da pro­fes­yo­nel olan Mi­ka­il da­ha son­ra Bo­zü­yüks­por, Şan­lı Ur­fas­por, Ye­ni Ma­lat­yas­por, Al­tay, Ke­çi­ören­gü­cü, Sa­rı­yer, Kırk­la­re­lis­por ve son ola­rak­ta geç­ti­ği­miz se­zon Ay­dıns­por 1923 ta­kı­mın­da for­ma giy­di.
Ge­çen se­zon Ay­dıns­por ta­kı­mın­da 31 maç­ta for­ma gi­yen Mi­ka­il Al­bay­rak se­zo­nu al­tı gol ile ta­mam­lar­ken al­tı sa­rı kart gör­dü. Al­bay­rak 2. lig­de 109 3. lig­de ise 31 maç­ta for­ma giy­di. Al­bay­rak bir kez­de U 21 mil­li ta­kı­mın Hol­lan­da ile oy­na­dı­ğı ha­zır­lık ma­çın­da for­ma giy­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER