Yine fırsat teptik

Çorum Belediyespor play-off umutlarını son iki haftaya taşımak için kazanmak zorunda olduğu maçta Düzyurtspor deplasmanında iki kez iki farklı mağlup duruma düşmesine karşın sahadan M. Haktan, Yakup Kayış ve Doğan Can’ın golleri ile 3-3 berabere kaldı. Kırmızı Siyahlı takım bu beraberlik ile yine play-off için büyük bir fırsatı kaçırdı.

Yine fırsat teptik

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik se­ri­si­ne Düz­yurt’ta de­vam et­tir­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ra­ki­bi önün­de iki kez iki fark­lı mağ­lup du­ru­ma düş­me­si­ne kar­şın son bö­lüm­de bul­du­ğu gol­ler­le 3-3 be­ra­be­re ka­la­rak bu haf­ta­yı da bir pu­an­la ka­pat­tı.

Ma­ça kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım sağ ka­nat­ta genç M. Hak­tan ve for­vet­te Kı­vanç’lı on­bi­ri ile baş­la­dı. Ra­ki­bi önün­de ilk 18 da­ki­ka için­de ye­di­ği gol­ler­le 2-0 mağ­lup du­ru­ma düş­tü. Son­ra­ki bö­lüm­de oyun­da kon­tro­lü eli­ne alan kır­mı­zı si­yah­lı­lar Mü­ca­hit Hak­tan’ın ka­fa­sın­dan bul­du­ğu gol­le ilk ya­rı­yı 2-1 ge­ri­de ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ye­di­ği gol­le 3-1 ge­ri­ye dü­şen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım son­ra­ki bö­lüm­de tüm risk­le­ri ala­rak gol için ra­kip ka­le­ye yük­len­di. 71. da­ki­ka­da Ya­kup Ka­yış ile far­kı tek­rar bi­re in­di­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por 80. da­ki­ka­da Do­ğan Can’ın aya­ğın­dan ge­len gol­le sko­ru eşit­le­di: 3-3

Son­ra­ki bö­lüm ise iki ka­le ara­sın­da ge­liş­ti. Ço­rum Be­le­di­yes­por tüm hat­la­rı ile yük­le­nir­ken Kı­vanç ve Do­ğan Can’ın ile 4-5 net po­zis­yon­dan ga­li­bi­yet go­lü­nü bu­la­maz­ken bu ara­da ev sa­hi­bi ta­kım­da kon­tra­tak­lar­la et­ki­li ol­du an­cak iki ta­kı­mın­da ça­ba­sı so­nuç ver­me­yin­ce maç  3-3 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:

3. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’un sol ka­nat­tan ka­zan­dı­ğı ser­best vu­ru­şu Oğuz­han’ın ar­ka di­re­ğe or­ta­sın­da sa­vun­ma­dan ile­ri çı­kan Ya­kup Yi­ğit yük­sel­di ka­fa­yı vur­du to­pu ağ­la­ra gön­der­di an­cak ha­kem fa­ul ge­rek­ce­si ile go­lü ip­tal et­ti.
9. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan et­ki­li ge­len Düz­yurt­spor ata­ğın­da Sa­met’in ce­za sa­ha­sı­na or­ta­sın­da Ser­kan ge­li­şi­ne sert vur­du top üst di­rek­ten ge­ri gel­di sa­vun­ma uzak­laş­tır­dı.
14. da­ki­ka­da Düz­yurt­spor go­lü bul­du. Sa­vun­ma­nın ge­ri pa­sın­da ka­le­ci Ser­can uzak­laş­tır­dı an­cak top kı­sa düş­tü yak­la­şık 30 met­re­den Sa­met düz­gün bir vu­ruş­la ön­de olan ka­le­ci Ser­can’ın üze­rin­den to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
18. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım far­kı iki­ye çı­kar­dı.Nu­rul­lah’ın pa­sın­da Ta­ha sa­vun­ma­nın ar­ka­sın­da top­la bu­luş­tu ka­le­ci Ser­can’ı da geç­tik­ten son­ra to­pu boş ka­le­ye gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 2-0 öne ge­çir­di.
29. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’u umut­lan­dı­ran gol gel­di. Or­ta alan­dan Oğuz­han’ın sa­vun­ma ar­ka­sı­na at­tı­ğı top­la  Kı­vanç ka­le­ci Ogün ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı vu­ru­şun­da ka­le­ci­den dö­nen to­pu Mü­ca­hit Hak­tan ka­fa ile to­pu Düz­yurt­spor ağ­la­rı­na gön­de­re­rek sko­ru 2-1 yap­tı.
33. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Oğuz­han’ın or­ta­sın­da ar­ka di­rek­te Mert sert vur­du ka­le­ci Ogün to­pu kö­şe­den kor­ne­re çel­di.
İlk ya­rı­yı ev sa­hi­bi ta­kım 2-1 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da ev sa­hi­bi ta­kım far­kı ye­ni­den iki­ye çı­kar­dı. 47. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Düz­yurt­spor ata­ğın­da Ta­ha’nın pa­sın­da Ser­kan top­la bu­luş­tu ve ya­yın dı­şın­dan sert vur­du to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 3-1 ya­pan go­lü at­tı.
60. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ya­kup Ka­yış or­ta­la­dı ka­le ala­nı için­de Kı­vanç ya­kın me­sa­fe­den ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Ogün kö­şe­de sa­hip ol­du.
71. da­ki­ka­da kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ikin­ci gı­lü bul­du. Ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Kı­vanç’ın ra­kip ta­kım­dan Er­dinç ile gir­di­ği iki­li mü­ca­de­le­de se­ken top ce­za sa­ha­sı sol çap­ra­zın­da kap­tan Ya­kup Ka­yış’ın önün­de kal­dı bu fut­bol­cu­da to­pun ge­li­şi­ne mü­kem­mel vu­ruş­la to­pu dok­san­dan ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 3-2 ya­pan go­lü at­tı.
79. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Sol ka­nat­tan Em­re’nin pa­sın­da Do­ğan Can top­la ce­za sa­ha­sı­na gir­di pe­nal­tı nok­ta­sı­na ya­kın nok­ta­da top­la bu­luş­tu ve ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da kö­şe­den to­hu ağ­la­ra gön­de­re­rek ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­yen go­lü at­tı: 3-3

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 14:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER