HALİL ÖZTÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da dış trans­fer ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. Ye­ni se­zon­da BAL’da Ço­rum’u tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik He­ye­tin oluş­ma­sı­nın ar­dın­dan ek­sik mev­ki­ler için trans­fer gö­rüş­me­le­ri  yo­ğun şe­kil­de de­vam edi­yor.


Kır­mı­zı Be­yaz­lı ku­lüp ka­le­ci ko­nu­sun­da  ge­çen se­zon Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mes­kis­por’da for­ma gi­yen 1996 Şan­lı­ur­fa do­ğum­lu Emir­han Lü­le ile Ço­rum Be­le­di­yes­por’da for­ma gi­yen ve ge­çen se­zon Tur­hals­por ka­le­si­ni ko­ru­yan Meh­met Ege Öz­lü ile gö­rüş­me­le­rin bay­ram so­nun­da so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Sto­per mev­kii için Ba­tu­han De­mir ve or­ta sa­ha sol açık mev­ki­sin­de ize Yoz­gats­por’dan Se­lim Öz­türk ile te­mas­la­rı­nı sür­dü­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bay­ram­dan son­ra kad­ro­yu bü­yük oran­da şe­kil­len­dir­me­yi amaç­lı­yor.


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik He­yet ve Yö­ne­ti­min or­tak ça­lış­ma­sı gö­rüş­me­ler şek­lin­de de­vam eder­ken bu ay so­nu­na ka­dar kad­ro­nun bü­yük oran­da şe­kil­len­me­si amaç­la­nı­yor. Genç ko­şan ve mü­ca­de­le­ci bir ekip oluş­tur­mak is­te­yen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da he­def BAL’da­ki ilk se­zon­da ka­lı­cı ol­mak ve Ço­rum’a en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek ol­du­ğu be­lir­til­di.