HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­ri Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man ile bir­lik­te çok sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tı­lı­mı ile hiz­me­te açıl­dı. Açı­lış tö­re­ni­ne AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, CHP Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Gü­ler­yüz, MHP Mil­let­ve­ki­li ada­yı Meh­met Akif Aras ile bir­lik­te çok sa­yı­da da­vet­li ta­raf­tar­lar ka­tıl­dı­lar.

Te­si­sin açı­lı­şı ön­ce­sin­de bir ko­nuş­ma ya­pan Ze­ki Gül yıl­lar­dır ek­sik­li­ği his­se­di­len bu te­si­si hiz­me­te aç­mak­tan do­la­yı duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Ço­rum’u spor şeh­ri yap­mak için spor te­sis­le­ri­ne bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni ve sı­ra­sı ile Spor Sa­lo­nu ve ye­ni sta­dın­da önü­müz­de­ki ay­lar­da hiz­me­te açı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Te­si­sin kar­şı­sın­da bu­lu­nan sta­dın se­zo­nun ilk haf­ta­la­rı­na ye­tiş­me­se ile 4-5 haf­ta son­ra hiz­me­te ha­zır ha­le ge­le­ce­ği­nin müj­de­si­ni ver­di. Baş­kan Gül te­sis hak­kın­da bil­gi­ler ver­di­ği ko­nuş­ma­sı­nı ka­tı­lan her­ke­se te­şek­kür ede­rek ta­mam­la­dı.

Bu ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan ise tö­re­ne ka­tı­lan da­vet­li­ler kur­de­la ke­si­mi­nin ar­dın­dan te­si­si gez­di­ler. Baş­kan Gül da­vet­li­le­re te­sis için­de­ki oda­la­rı tek tek gez­dir­dik­ten son­ra he­men ya­nın­da bu­lu­nan iki fut­bol sa­ha­sın­da da top­la gös­te­ri yap­ma­yı ih­mal et­me­di­ler. An­tren­man sa­ha­sı­na gi­ren her­ke­sin ga­loş tak­ma zo­run­lu­lu­ğu or­ta­ya il­ginç gö­rün­tü­ler çı­kar­dı.

Te­sis açı­lı­şı­nın ar­dın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan stad ge­zi­si ip­tal edil­di. Baş­kan Fik­ret Or­man’ın yo­ğun prog­ra­mı ne­de­ni ile ih­tal edil­di­ği açık­la­nan sta­dın ta­mam­lan­ma­sı ha­lin­de si­yah be­yaz­lı ku­lü­bü ha­zır­lık ma­çı­na ge­le­ce­ği be­lir­til­di. Baş­kan Fik­ret Or­man sta­dın ta­mam­la­ma­sı­nın ar­dın­dan uy­gun bir ta­rih­te Be­şik­taş ile Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ha­zır­lık ma­çı ya­pa­bi­ye­ce­ği­ni söy­le­di.

Açı­lı­şın en bü­yük ek­si­ği ise Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü alt ya­pı­sın­dan ço­cuk­la­rın ol­ma­ma­sı ola­rak öne çık­tı. Sa­de­ce az sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı açı­lış tö­re­nin­de te­sis­de süs­le­me ol­ma­ma­sı ve en bü­yük ek­sik ise kır­mı­zı si­yah­lı ku­lü­bün alt ya­pı­sın­da for­ma gi­yen ço­cuk­la­rın bu­lun­ma­ma­sı açı­lı­şı son de­re­ce sa­de bir ha­le ge­tir­di.