FA­TİH BAT­TAR
1.etap ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por, ikin­ci etap ça­lış­ma­sı­na bu­gün baş­la­ya­cak. Fut­bol­cu­lar 2 gün­lük ara­nın ar­dın­dan 2.etap ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­ya­cak. 
1.etap kamp ça­lış­ma­sı kap­sa­mın­da pro­fes­yo­nel fut­bol ta­kı­mıy­la bir­lik­te an­tren­man­la­ra çı­kan Ço­rum Be­le­di­yes­por U19 ta­kı­mı fut­bol­cu­la­rın­dan Mü­ca­hit Ço­ban, Mu­ham­med Ço­ban ve Ha­cı Ömer Uzan tek­nik he­ye­tin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da ikin­ci etap kamp ça­lış­ma­sı­na da ka­tı­la­cak.