HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, grup­la­rın bel­li ol­ma­sı ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de ra­kip­le­rin kim ol­du­ğu­nun hiç­bir öne­mi­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı önem­li ola­nın bu şeh­re bu ta­raf­ta­ra la­yık bir ha­le ge­tir­me­nin ça­ba­sı için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.


Gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na bir yan­dan trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni, di­ğer yan­dan da ku­lü­be ku­rum­sal bir kim­lik ka­zan­dır­mak için uğ­raş ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Fa­tih Öz­can, 3 yıl­lık bir pro­je ile iş­ba­şı yap­tık­la­rı­nı ha­tır­lat­tı ve ca­mi­anın sa­bır­lı ol­ma­sı ha­lin­de gu­rur du­ya­cak­la­rı bir ta­kım iz­le­ye­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di.


Ka­ğıt üze­rin­de en zor gru­ba düş­tük­le­ri gi­bi bir in­ti­ba­nın oluş­tu­ğu­nu, bu­nun te­ori­de ka­bul edi­le­bi­le­ce­ği­ni an­cak pra­tik­te zor-ko­lay di­ye bir ay­rı­mın as­la söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Öz­can, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di; ‘Bi­zim gru­bu­muz­da id­di­alı ta­kım­la­rın di­ğer grup­la­ra na­za­ran faz­la ol­ma­sı açık­ça­sı be­nim için hiç­bir şey ifa­de et­mi­yor. Biz bu ta­kı­mı 3 yıl­lık pro­je so­nun­da her­ke­sin ar­zu et­ti­ği nok­ta­ya ge­ti­re­ce­ğiz der­ken, grup­ta kaç ta­ne id­di­alı ta­kım­la oy­na­ya­ca­ğı­mı­zı ak­lı­mı­za bi­le ge­tir­me­dik. Zi­ra biz ken­di­miz­den so­rum­lu­yuz ve bi­zim ne ya­pa­ca­ğı­mız önem­li. Ço­rum Be­le­di­yes­por isek ve bin­ler­ce se­ve­ni­mi­zin des­te­ğiy­le yo­la çı­ka­cak­sak ra­kip­le­ri­mi­zin de bir bir üs­te­sin­den ge­li­riz Al­lah’ın iz­niy­le. Ta­bi bu­nu der­ken hiç­bir ra­ki­bi­mi­zi de kü­çüm­se­me­di­ği­mi­zi be­lirt­mek is­te­rim. Be­nim için id­di­alı ol­du­ğu dü­şü­nü­len ta­kım ney­se trans­fer ya­pa­ma­dan li­ge gir­miş ta­kım da odur. Sa­ha­da oy­nan­ma­dan hiç­bir maç ka­za­nıl­maz. 


Lig uzun bir ma­ra­ton. İyi bir ta­kım kur­muş ol­mak şam­pi­yon­luk için as­la ye­ter­li de­ğil. Bi­zim için bu­ra­da as­lo­lan bü­yük ta­raf­ta­rı­mız­dır. On­la­rın var­lı­ğı ve des­te­ği, ba­şa­rı­ya gi­den bu yol­da en bü­yük iti­ci gü­cü­müz ola­cak­tır. Son gün­ler­de bir grup ta­ra­fın­dan hem şah­sı­ma, hem yö­ne­tim ku­ru­lu­ma hem de ku­lü­bü­mü­ze kar­şı ya­pı­lan bey­hu­de ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­na en gü­zel ce­va­bı bü­yük ta­raf­ta­rı­mız ver­miş ve ver­me­ye de de­vam et­mek­te­dir. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2,5 mil­yon Ço­rum­lu­nun ve­ba­li­ne or­tak ola­rak çık­tı­ğı­mız bu yol­da el­bet­te ki bu tür en­gel­lerle kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­le­ce­ği­mi­zi tah­min edi­yor­dum. Ama emin olun bi­zim kü­çük iş­ler­le, kü­çük he­sap­lar­la uğ­raş­ma­ya vak­ti­miz yok. Biz, bu ta­kı­mı, bu şeh­re, bu ta­raf­ta­ra na­sıl la­yık bir ha­le ge­ti­ri­riz onun der­din­de­yiz. 


Ye­ni se­zo­nun ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le, Fa­ir-Play çer­çe­ve­sin­de tüm ta­kım­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yor, bü­yük ta­raf­ta­rı­mız­dan sa­bır­la ta­kım­la­rı­na olan des­te­ği sür­dür­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum.