FATİH AKBAŞ
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, resmi kurum ve kuruluşlara gönderdiği resmi ilan genelgesi ile "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizerek, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin muhtemel iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için, ihalelerin süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre yayımlanması ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Vali Çiftçi genelgesinde, kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanacağını ifade ederek, “Ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir”dedi.

Vali Çiftçi genelgesinde şu ifadelere yer verdi:

Halk Ekmek’e zam Halk Ekmek’e zam

“Bilindiği üzere kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup, kanunun 2. maddesinde kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde;
İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımının, hizmet alımının ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmemesi gerektiği, eşik değerlerinin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi gerektiği, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanunun  "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar"  başlıklı 62. maddesinde,  Kanun kapsamındaki idarelerce mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21. ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu kamu ihale kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı ifade edilmiştir. 

Yine aynı Kanunun "Görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60. maddesinin son paragrafında, 5. maddede belirtilen ilkelere ve 62. maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir.

İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması; doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, ayrıca Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak kamu menfaatlerinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin muhtemel iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için, ihalelerin süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre yayımlanması ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.”