YÜK­SEL BA­SAR

Tür­ki­ye’de 6-12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­rı vo­ley­bol ile ta­nış­tır­ma­yı ve ül­ke­miz­de­ki li­sans­lı spor­cu sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­yı he­def­le­yen Fab­ri­ka Vo­ley­bol’un dü­zen­le­ye­ce­ği, “3. Fab­ri­ka Vo­ley­bol Oyun­la­rı” An­tal­ya PGS Krem­lin Pa­la­ce Ote­li’nde oy­na­nan kar­şı­laş­ma­lar ile baş­la­dı.

9 Ha­zi­ran cu­mar­te­si gü­nü baş­la­yan ve 13 Ha­zi­ran’da so­na ere­cek olan 3. Fab­ri­ka Vo­ley­bol Oyun­la­rı’na Ço­rum’dan Fab­ri­ka Vo­ley­bol an­tre­nör­le­ri İr­fan Kı­lı­çars­lan, Meh­met Çer­man ve Ha­san Öz­türk ka­tı­lı­yor. Oyun­lar­da Fe­de­ras­yon  yet­ki­li­le­ri ve mil­li ta­kım an­tre­nör­le­ri­de bü­yük il­gi gös­te­ri­yor­lar.

Ka­tı­lım­cı­lar, sa­bah ve ak­şam se­ans­la­rın­da alan bu­lu­nan çim ve plaj vo­ley­bo­lu sa­ha­la­rın­da an­tren­man ve kar­şı­laş­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar. Fab­ri­ka Vo­ley­bol Oyun­la­rı’na bu yıl, 16 fark­lı il­den ge­len spor­cu­lar ve 785 ki­şi ka­tı­lı­yor.