Ahmet Öz, Hizmet-İş Şube Başkanlığı’na aday

Ço­rum Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rın­dan Ah­met Öz dün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la Hiz­met-İş Sen­di­ka­sı Ço­rum Şu­be Baş­kan­lı­ğına aday ...

Ahmet Öz, Hizmet-İş  Şube Başkanlığı’na aday

RE­CEP ME­BET
Ço­rum Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rın­dan Ah­met Öz dün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la Hiz­met-İş Sen­di­ka­sı Ço­rum Şu­be Baş­kan­lı­ğı’na aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Hü­se­yin Ay­taş’ın sa­hi­bi ol­du­ğu Ba­bil Ka­fe Res­to­ran’da ger­çek­le­şen top­lan­tı­da ko­nu­şan Ah­met Öz, Hiz­met-İş Sen­di­ka­sı 13. Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu’nun 31 Mart 2018 ta­ri­hin­de dü­zen­le­ne­ce­ği­ni ha­tır­lat­tı.
HAK-İŞ’e bağ­lı Hiz­met-İş Şu­be Baş­kan­lı­ğı’na aday ol­du­ğu­nu du­yu­ran Öz, “Ço­rum’da ça­lı­şan, emek ve­ren sen­di­ka­mız üye­si tüm kar­deş­le­ri­min so­run­la­rı­na ça­re ol­mak, zor za­man­la­rın­da yan­la­rın­da bu­lun­mak ama­cıy­la Sen­di­ka Baş­kan­lı­ğı’na aday­lı­ğı­mı açık­lı­yo­rum” de­di.
“Çık­tı­ğım bu yol­da yıl­ma­dan, yo­rul­ma­dan tüm kar­deş­le­ri­min alın te­ri­nin kıy­me­ti­ni bi­le­ce­ği­me, her da­im yan­la­rın­da ola­ca­ğı­ma söz ve­ri­yo­rum” di­yen Öz, ula­şı­la­bi­lir, sa­mi­mi ve şef­faf bir sen­di­ka yö­ne­ti­mi vaa­din­de bu­lun­du.
Ama­cı­nın kav­ga ya da çe­kiş­me de­ğil, hu­zur, bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de sen­di­ka fa­ali­yet­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Öz, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:

‘HAL­KA HİZ­MET HAK­KA HİZ­MET DÜS­TU­RU­MUZ’
“Sen­di­ka için var olan üye an­la­yı­şı ye­ri­ne üye için var olan sen­di­ka il­ke­siy­le hiz­met te­mel fel­se­fe­miz. Ge­nel ola­rak ül­ke­miz­de, ye­rel­de ise ili­miz­de iş­çi­mi­zin hak­la­rı ve sta­tü­sü, Dev­le­ti­miz ve hü­kü­me­ti­mi­zin ça­lış­ma­la­rıy­la be­lir­li bir se­vi­ye­ye ge­ti­ril­miş, es­ki­ye na­za­ran hay­li me­sa­fe kat edil­miş­tir. Bi­ze dü­şen, bu iv­me­nin ve ge­liş­me­nin ar­ta­rak de­vam et­me­si için gay­ret et­mek, ça­ba sarf et­mek­tir.
Hal­ka hiz­met Hak­ka hiz­met düs­tu­ru, bi­zim yol­cu­lu­ğu­mu­zun yü­rü­yü­şü­mü­zün te­me­li ola­cak. De­le­ge se­çim­le­ri­ne ka­tı­lan tüm üye­le­ri­mi­ze ve baş­kan­lık se­çi­min­de ya­rı­şa­cak tüm de­le­ge­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.”
Öz, açık­la­ma­sı­nın so­nun­da top­lan­tı­yı ta­kip eden ba­sın men­sup­la­rı­na da te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2018, 16:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER