Eczacılar bu yıl da yaþlıları unutmadı

Ço­rum Ec­za­cı­lar Oda­sı, 14 Ma­yıs Ec­za­cı­lık Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da İn­ci Res­ta­urant’ta Ka­mi­le Ha­cı Ak­dağ Hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri ile bir ara­ya gel­di.

Eczacılar bu yıl da yaþlıları unutmadı

FA­TİH BAT­TAR

Ço­rum Ec­za­cı­lar Oda­sı, 14 Ma­yıs Ec­za­cı­lık Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da İn­ci Res­ta­urant’ta Ka­mi­le Ha­cı Ak­dağ Hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri ile bir ara­ya gel­di.

Prog­ram­da ev ye­mek­le­ri­ni öz­le­yen yaş­lı­lar için ec­za­cı­lar ken­di el­le­ri ile yap­tık­la­rı çe­şit­li ev ye­mek­le­ri­ni hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri ile bir­lik­te ye­me fır­sa­tı bul­du. 

Et­kin­li­ğe Ec­za­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Sön­mez Ça­lış­kan ve ec­za­cı­la­rın ya­nı sı­ra İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Ömer So­ba­cı ve SGK İl Mü­dü­rü Du­ran Ce­sur da ka­tıl­dı.

Ec­za­cı­lık Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la her se­ne bu tür et­kin­lik­le­ri ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ec­za­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Sön­mez Ça­lış­kan; “Ec­za­cı­lar Oda­sı ola­rak Hu­zu­re­vi’ne gi­dip yaş­lı­la­rı­mı­za sa­de­ce bir ka­ran­fil ve­re­rek gün ge­çir­mek is­te­me­dik.

Yaş­lı­la­rı­mı­zın dı­şa­rı­ya çı­kıp, hu­zu­re­vi or­ta­mın­dan bi­raz ol­sun uzak­laş­ma­sı için böy­le bir et­kin­lik dü­zen­le­dik. Ev ye­mek­le­ri­ni öz­le­dik­le­ri­ni bil­di­ği­miz için de evi­miz­de ha­zır­la­dı­ğı­mız yi­ye­cek­le­ri bu­ra­ya ge­ti­re­rek on­lar­la bir­lik­te yi­ye­ce­ğiz. Bu on­lar­la yap­tı­ğı­mız ilk et­kin­lik de­ğil. Ge­çen se­ne de ay­nı et­kin­li­ği yap­mış­tık. İn­şal­lah ge­le­cek se­ne­ler­de de yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz ve ge­le­nek­sel ha­le ge­ti­re­ce­ğiz. Hu­zu­re­vi or­ta­mın­dan uzak­la­şıp et­kin­lik­le­re ka­tıl­ma­la­rı on­lar mut­lu edi­yor. On­la­rın mut­lu­lu­ğu da biz­le­ri bi­raz da­ha mut­lu edi­yor.” de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER