Memur Sen, 1 milyonu geçti

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, “Me­mur-Sen 2018 yı­lı Ma­yıs ayı res­mi ol­ma­yan ra­kam­la­ra gö­re üye sa­yı­sı­nı 1 mil­yon 10 bin 437’ye yük­sel­te­rek Tür­ki­ye’nin en bü­yük emek ha­re­ke­ti, si­vil top­lum ör­gü­tü ol­ma ko­nu­mu­nu de­vam et­tir­di.” de­di.

Memur Sen, 1 milyonu geçti

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, “Me­mur-Sen 2018 yı­lı Ma­yıs ayı res­mi ol­ma­yan ra­kam­la­ra gö­re üye sa­yı­sı­nı 1 mil­yon 10 bin 437’ye yük­sel­te­rek Tür­ki­ye’nin en bü­yük emek ha­re­ke­ti, si­vil top­lum ör­gü­tü ol­ma ko­nu­mu­nu de­vam et­tir­di.” de­di.


Me­mur-Sen’in üye sa­yı­sıy­la, Tür­ki­ye’nin sen­di­kal ta­ri­hin­de ve sen­di­kal ze­mi­nin­de 1 mil­yon üye sa­yı­sı­nı bu­lan ve aşan ilk emek ör­gü­tü ol­ma un­va­nı­nı da el­de et­ti­ği­ni be­lir­ten Sa­at­cı, “Me­mur-Sen’e bağ­lı sen­di­ka­lar, 11 hiz­met ko­lu­nun 11’in­de de yet­ki­li ol­ma ba­şa­rı­sı­nı bir kez da­ha tek­rar­la­dı. Me­mur-Sen, 1 mil­yo­nu aşan üye­siy­le ra­kip­siz­li­ği­ni bir ke­re da­ha or­ta­ya koy­du. Eği­tim-Bir-Sen 426 bin 647 üye­siy­le yet­ki­de 8. yıl, Sağ­lık-Sen 248 bin 984 üye­siy­le yet­ki­de 10. yıl, Di­ya­net-Sen 80 bin 402 üye­siy­le yet­ki­de 15. yıl, Bü­ro Me­mur-Sen 73 bin 668 üye­siy­le yet­ki­de 7. yıl, Bem-Bir-Sen 69 bin 633 üye­siy­le yet­ki­de 13. yıl, Toç Bir-Sen 43 bin 165 üye­siy­le yet­ki­de 11. yıl, Ba­yın­dır Me­mur-Sen 18 bin 42 üye­siy­le yet­ki­de 8. yıl, Ener­ji Bir-Sen 16 bin 902 üye­siy­le yet­ki­de 9. yıl, Bir­lik Ha­ber-Sen 17 bin üye­siy­le yet­ki­de 7. yıl, Ulaş­tır­ma Me­mur-Sen 10 bin 382 üye­siy­le yet­ki­de 7. yıl, Kül­tür Me­mur-Sen 5 bin 612 üye­siy­le yet­ki­de 5. yıl.


Me­mur-Sen’in soy­lu mü­ca­de­le­si­ne de­ğer ka­tan ve üye sa­yı­sı­nın 1 mil­yo­nu aş­ma­sı­nı sağ­la­yan Kon­fe­de­ras­yo­nu­mu­zun ve sen­di­ka­la­rı­mı­zın ge­nel mer­kez yö­ne­tim­le­ri­nin, şu­be ve il yö­ne­tim­le­ri­nin, il­çe ve iş­ye­ri tem­sil­ci­le­ri­nin, ko­mis­yon­la­rı­mı­zın sen­di­kal ön­cü­le­ri­ne, üye­le­ri­ne ve her bi­ri­nin ai­le­le­ri­ne akıt­tık­la­rı ter, ayır­dık­la­rı za­man, gös­ter­dik­le­ri fe­da­kar­lık ve sa­hip ol­duk­la­rı ba­si­ret ve vaz­geç­me­dik­le­ri fe­ra­set için ay­rı ay­rı te­şek­kür edi­yo­ruz. Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri ve ta­lep­le­riy­le, mil­le­ti­mi­zin has­let­le­ri ve has­sa­si­yet­le­riy­le uyum­lu sen­di­kal ba­kış, ça­lış­ma­lar ve ça­ba­lar, ül­ke so­run­la­rı­na yö­ne­lik çö­züm odak­lı yak­la­şım­lar Me­mur-Sen’in ve bağ­lı sen­di­ka­la­rı­nın ka­mu gö­rev­li­le­ri sen­di­ka­cı­lı­ğın­da mar­ka ol­ma­sı­na ve ra­kip­siz kal­ma­sı­na ka­pı ara­la­mış­tır. Bu tab­lo, ça­lış­ma­nın ve eme­ğin ifa­de­si­dir. Kon­fe­de­ras­yo­nu­mu­za bağ­lı her bir sen­di­ka­mı­zın, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin hak­la­rı için ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin bir so­nu­cu olan bu tab­lo, bi­zim için hem hak­lı bir gu­ru­run ifa­de­si, hem de so­rum­lu­luk ala­nı­mı­zın ge­niş­li­ği­nin tes­ci­li­dir. Tür­ki­ye’nin ve böl­ge­nin en bü­yük emek ha­re­ke­ti, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin yet­ki­li kon­fe­de­ras­yo­nu Me­mur-Sen ola­rak, her ku­rum­da her ku­ru­luş­ta va­rız. Hamd edi­yo­ruz, şük­re­di­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin en üc­ra nok­ta­la­rı­na ka­dar ne­fes alıp ve­ren ör­güt­lü bir teş­ki­la­tız.


Me­mur-Sen’in bü­yü­me­sin­de sı­nır ol­ma­dı­ğı­na zir­ve­den ye­ni ufuk­la­ra yol­cu­lu­ğu­mu­zu ye­ni üye­ler­le güç bu­la­ca­ğı­mı­za ina­nı­yor, baş­ta ku­ru­cu ge­nel baş­ka­nı­mız Meh­met Akif İnan ol­mak üze­re, mil­le­ti­mi­zin öv­gü­sü­ne ve ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin tak­di­ri­ne maz­har olan kon­fe­de­ras­yo­nu­mu­zun mar­ka olu­şu­na kat­kı su­nan­la­rı ha­yır­la yad edi­yor, Ahi­re­te ir­ti­hal eden­le­re Al­lah’tan rah­met, ha­yat­ta olan­la­ra sağ­lık­lı ve hu­zur­lu bir ömür ni­yaz edi­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi) 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER