Ovasaray’da yağmur duası

Ova­sa­ray Kö­yü’nde geç­ti­ği­miz Pa­zar gü­nü yağ­mur du­ası ya­pıl­dı.

Ovasaray’da yağmur duası

RE­CEP ME­BET
Ova­sa­ray Kö­yü’nde geç­ti­ği­miz Pa­zar gü­nü yağ­mur du­ası ya­pıl­dı.
 Yağ­mur du­ası­na Ova­sa­ray Kö­yü Muh­ta­rı İr­fan Ber­çin ve ih­ti­yar he­ye­ti, Ova­sa­ray Kö­yü Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Or­han Çı­tak ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, köy sa­kin­le­ri ile Ço­rum’da ika­met eden Ova­sa­ray­lı­lar ka­tıl­dı.
Ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen prog­ram­la il­gi­li bil­gi ve­ren Or­han Çı­tak, “Be­re­ket­li ya­ğış ve bol­luk için hep bir­lik­te dua et­tik” de­di. Çı­tak, açık­la­ma­la­rı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“Pa­zar sa­ba­hı ca­mi önün­de top­la­nan Ova­sa­ray­lı­lar, top­lu­ca köy için­de bu­lu­nan ya­tır­la­rı zi­ya­ret ede­rek Ga­zi­ler Te­pe­si’ne çık­tı­lar. Bu­ra­da Ova­sa­ray Kö­yü Ca­mii İmam Ha­ti­bi Ab­dul­lah Yur­da­kul ta­ra­fın­dan kıl­dı­rı­lan iki re­kat na­ma­zın ar­dın­dan  yağ­mur du­ası ya­pıl­dı. Be­le­di­ye Me­zar­lık­lar Mü­dür­lü­ğü’nden emek­li  Ha­şim Av­cı’nın Kur'an-ı Ke­rim ti­la­ve­ti son­ra­sı top­lu­ca Dört­lü­le Çeş­me­si’ne gi­dil­di. Bu­ra­da Ha­şim Av­cı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan dua­nın ar­dın­dan da­ha ön­ce va­tan­daş­la­rın kat­kı­la­rıy­la alın­mış olan kur­ban ke­sil­di.
Ak­şa­ma doğ­ru Muh­tar­lık bah­çe­sin­de ha­zır­la­nan  kur­ban ye­me­ği va­tan­daş­la­ra ik­ram edil­di. Se­ne­ye tek­rar bir ara­ya gel­mek te­men­ni­le­ri­nin pay­la­şıl­dı­ğı prog­ram dua ile so­na er­di.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER