‘Sağlıkta şiddet yasası hayata geçirilmeli’

Şan­lı­ur­fa Har­ran Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­sin­de pe­di­at­ri asis­ta­nı­na kal­dı­rım ta­şıy­la sal­dı­ran has­ta ya­kın­la­rı, Dr. Ba­hat­tin Ah­met Yal­çın’ı ağır ya­ra­la­dı. 

‘Sağlıkta şiddet yasası hayata geçirilmeli’


“Sağ­lık­ta şid­de­tin asıl ne­de­ni olan sağ­lı­ğı ti­ca­ri­leş­ti­ren, has­ta­yı müş­te­ri­ye dö­nüş­tü­ren, in­sa­nı ve  mes­lek­le­ri de­ğer­siz­leş­ti­ren sağ­lık­ta dö­nü­şüm prog­ra­mı­na son ve­ril­me­li­dir.” di­yen Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­lik Baş­ka­nı Yal­çın

Çift­çi, ko­nu­ya iliş­kin şu açık­la­ma­yı yap­tı:
“Tüm söz­ler an­la­mı­nı yi­tir­miş, bı­çak ke­mi­ği çok­tan geç­miş­tir. Ül­ke­miz­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı, fark­lı mes­lek grup­la­rı­na gö­re 16 kat da­ha faz­la şid­de­te uğ­ra­mak­ta­dır. Şid­de­ti kı­na­mak ve ayıp­la­mak şid­de­ti azalt­ma­mak­ta­dır. Ne­re­dey­se her gün bir sağ­lık ça­lı­şa­nı şid­de­te uğ­ra­mak­ta, ha­yat kur­tar­ma­ya ça­lı­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ‘ha­ya­ti teh­li­ke’’ al­tın­da gö­rev yap­mak­ta­dır.
‘SAĞ­LIK ÇA­LI­ŞAN­LA­RI AR­TIK KA­RAR VER­ME­Lİ’
Tüm uya­rı­la­ra ku­lak tı­ka­yan si­ya­si ik­ti­dar; sağ­lık po­li­ti­ka­la­rın­dan bîha­ber, sağ­lık okur­ya­zar­lı­ğı dü­ze­yi dü­şük, öf­ke­li bi­rey­le­rin önü­ne sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı it­mek­te ve oy he­sa­bı­na sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı kur­ban et­mek­te­dir. Yi­ne ay­nı si­ya­si ik­ti­dar iş­yer­le­rin­de; yan­daş, ka­yır­ma­cı, bas­kı­cı, li­ya­kat­ten ve hak­ka­ni­yet­ten uzak uy­gu­la­ma­lar­la sa­rı sen­di­ka­cı­lı­ğın yo­lu­nu da so­nu­na ka­dar aç­mış­tır. Ger­çek an­lam­da eşit ör­güt­len­me öz­gür­lü­ğün­den bah­set­mek ola­nak­sız ha­le gel­miş­tir. Yan­daş sen­di­ka­cı­lık ça­lı­şan­la­rın can gü­ven­li­ği­ni de or­ta­dan kal­dır­mış­tır. İş­te bu ko­şul­lar sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı öz­lük, ma­li ve sos­yal hak­la­rı­nın ko­ru­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si­ni ta­lep et­mek­ten uzak­laş­tır­mış­tır. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ar­tık ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da can gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­nı ta­lep eder ha­le gel­miş­tir.

Bu va­him şart­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­cak ye­ga­ne güç ger­çek an­lam­da bir sen­di­kal ör­güt­lü­lük­tür. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı sen­di­kal ter­cih­le­ri­ni göz­den ge­çi­re­rek ar­tık bir ka­rar ver­me­li­dir. Ger­çek sen­di­ka­nın gö­re­vi emek­çi­le­ri kor­kut­mak, sus­tur­mak, ses­siz yı­ğın­lar ya­ra­ta­rak kon­trol al­tın­da tu­ta­rak si­ya­si ik­ti­da­rı des­tek­le­mek de­ğil­dir.
Ger­çek sen­di­ka, ça­lı­şan­la­rın hak­kı­nı ve hu­ku­ku­nu ko­ru­yup ge­liş­tir­mek için ça­lı­şan­lar­la bir­lik­te mü­ca­de­le eder. Hak­sız ve kö­tü uy­gu­la­ma­lar kar­şı­sın­da he­sap so­rar. Ça­lı­şan­lar le­hi­ne ka­nu­ni dü­zen­le­me­ler yap­tı­rır. Aleyh­te ka­nun­la­rın yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­lar. Ge­nel Sağ­lık-İş; gü­cü­nü ça­lı­şan­dan alan, ça­lı­şa­nın ya­ga­ne gü­cü­dür.
Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­ruz;
Ge­nel Sağ­lık-İş; sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın hak­kı­nı, hu­ku­ku­nu ko­ru­ma ve ge­liş­tir­me ko­nu­sun­da ge­rek­li ira­de­ye sa­hip­tir. Ge­lin bir­lik­te in­san onu­ru­na ya­ra­şır bir ya­şam ve ça­lış­ma ko­şul­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı için ke­net­le­ne­lim. Bir­lik­te mü­ca­de­le ede­lim. Kat­la­nı­la­maz ha­le ge­len bu dü­ze­ni bir­lik­te de­ğiş­ti­re­lim. Di­le­nen­ler de­ğil, dik du­ran ve mü­ca­de­le eden­ler her za­man ba­şar­mış­tır. Bir­lik­te ba­şa­rı­rız.

 

‘Sİ­YA­Sİ İK­Tİ­DA­RI GÖ­RE­VE ÇA­ĞI­RI­YO­RUZ’
Su­çun iş­len­me­den ön­len­me­si çağ­daş dün­ya­nın bir ge­re­ği­dir. Cay­dı­rı­cı hu­ku­ki dü­zen­le­me­ler der­hal yü­rür­lü­ğe gir­me­li­dir. ‘sağ­lık­ta şid­det ya­sa­sı’ il­gi­li tüm ku­rum­la­rın ka­tı­lım ve öne­ri­le­ri alı­na­rak bir an ön­ce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir. Suç ce­za­sız kal­ma­ma­lı­dır.
Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak, sağ­lık­ta şid­de­ti üre­ten her tür­lü ze­min­le mü­ca­de­le ede­ce­ği­mi­zi bir kez da­ha hay­kı­rı­yor, sağ­lık emek­çi­le­ri­mi­zin üze­ri­ne çö­ken sağ­lık­ta şid­det ka­ra­ba­sa­nı­na kar­şı sağ­lık emek­çi­le­ri­ni as­la yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­mı­zı ilan edi­yo­ruz. Dr. Ba­hat­tin Ah­met Yal­çın’a acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER