Sima’da Renault2 fırsatları

Re­na­ult2 yet­ki­li ba­yii Si­ma Oto­mo­tiv ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘İkin­ci El Gün­le­ri’ baş­la­dı.

Sima’da Renault2 fırsatları

RE­CEP ME­BET
Re­na­ult2 yet­ki­li ba­yii Si­ma Oto­mo­tiv ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘İkin­ci El Gün­le­ri’ baş­la­dı.
Ön­ce­ki gün baş­la­yan et­kin­lik­le il­gi­li bil­gi ve­ren Re­na­ult2 Sa­tış Mü­dü­rü Ab­dul­ka­dir Arı­cı, her mar­ka ve mo­del ikin­ci el araç­lar­da ca­zip fi­yat ve öde­me se­çe­nek­le­ri sun­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Re­na­ult Fi­nans (Or­fin) ile ben­zer­siz kre­di im­kan­la­rı da sun­duk­la­rı­nı an­la­tan Ab­dul­ka­dir Arı­cı, “Ta­kas avan­taj­la­rı, test sü­rü­şü, eks­per­tiz ve ga­ran­ti des­te­ğiy­le ikin­ci elin gü­ve­ni­lir ad­re­si­yiz” de­di.
“96 nok­ta kon­tro­lün­den geç­tik­ten son­ra pla­za­mız­da ye­ri­ni alan 7 yaş ve 160 bin ki­lo­met­re al­tı tüm araç­lar­da ga­ran­ti gü­ven­ce­si sağ­lı­yo­ruz” di­yen Arı­cı, Re­na­ult2 ola­rak sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri tüm araç­la­ra 2 bin ki­lo­met­re­nin ar­dın­dan üc­ret­siz kon­trol im­ka­nı ta­nı­dık­la­rı­nı kay­det­ti.

Öte yan­dan Si­ma Oto Ki­ra­la­ma bün­ye­sin­de gün­lük, ay­lık ve yıl­lık oto ki­ra­la­ma hiz­met­le­rin­de de ben­zer­siz se­çe­nek­ler sun­duk­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Arı­cı, ikin­ci el sa­tış ve di­ğer hiz­met­le­ri hak­kın­da de­tay­lı bil­gi al­mak is­te­yen her­ke­si An­ka­ra Yo­lu 4. ki­lo­met­re­de fa­ali­yet gös­te­ren Si­ma Oto­mo­tiv’e da­vet et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER