Şoförler Odası şehitlerimiz için mevlit okuttu

Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı, te­rör­le mü­ca­de­le­de şe­hit dü­şen as­ker ve em­ni­yet gö­rev­li­le­ri için mev­lit okut­tu.

Şoförler Odası şehitlerimiz için mevlit okuttu

Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı, te­rör­le mü­ca­de­le­de şe­hit dü­şen as­ker ve em­ni­yet gö­rev­li­le­ri için mev­lit okut­tu. Kam­yon­cu­lar Ga­ra­jın­da dü­zen­le­nen prog­ra­ma, Es­naf ve Sa­natkârlar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, Ma­ran­goz­lar Oda­sı Baş­ka­nı ve ÇE­SOB Baş­kan­ve­ki­li Ömer La­tif Ak­dağ, Elek­trik­çi­ler ve Su Te­si­sat­çı­la­rı Oda­sı Baş­ka­nı Erol Boz­kurt,  şo­för ve nak­li­ye­ci es­na­fı ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Bu­ra­da mev­lit oku­tul­du, şe­hit­ler için dua­lar edil­di. Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin, va­tan, Kur'an ve bay­rak için şe­hit olan­la­ra Al­lah'tan rah­met di­le­ye­rek, kah­ra­man ga­zi­le­ri de bir kez da­ha say­gı ve min­net­le an­dık­la­rı­nı söy­le­di.

MEH­MET­Çİ­ĞE TAM DES­TEK
Ulu­sal gü­ven­li­ği ko­ru­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len Zey­tin Da­lı Ha­re­ka­tı'nı des­tek­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Tah­sin Şa­hin, “Su­ri­ye’nin top­rak bü­tün­lü­ğü­ne, ege­men­li­ği­ne ve si­ya­si bir­li­ği­ne say­gı gös­te­ril­mek­te­dir. Do­la­yı­sıy­la bu ha­re­kat, meş­ru­dur ve ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka uy­gun­dur. Bu nok­ta­da, PKK/KCK/PYD-YPG ve DE­AŞ men­su­bu te­rö­rist­le­rin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik de­vam eden ka­ra ve ha­va ope­ras­yon­la­rın­da kah­ra­man or­du­mu­za ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘DEV­LE­Tİ­Mİ­ZİN YA­NIN­DA­YIZ’
Es­naf ve Sa­natkârlar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç ise ÇE­SOB ola­rak dev­le­tin ar­ka­sın­da ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı söy­le­di: 
“Türk mil­le­ti­ni yıp­rat­mak, za­yıf­lat­mak, son dar­bey­le yok et­mek ve ta­rih­ten sil­mek üze­re ha­in plan­la­rı­nı or­ta­ya ko­yan­lar şu­nu iyi bil­sin­ler ki; Türk mil­le­ti bu­gün 80 mil­yon tek yü­rek, kah­ra­man Meh­met­çik­le bir­lik­te, top­yekûn Af­rin'e yü­rü­me­ye ha­zır­dır. 80 mil­yon in­san se­ve se­ve şe­ha­det şer­be­ti­ni iç­me­ye ha­zır­dır. Va­ta­nı­mı­zı ve hu­zu­ru­mu­zu teh­dit eden bu te­rör ya­pı­lan­ma­la­rı­na kar­şı kah­ra­man gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin za­fer­le dön­me­le­ri­ni Yü­ce Al­lah'tan ni­yaz ede­riz.”  Mev­li­din ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra pi­de ve ay­ran ik­ram edil­di.

ŞO­FÖR­LER­DEN DES­TEK AFİ­Şİ
Bu ara­da, Gı­da Top­tan­cı­lar Si­te­si ar­ka­sın­da bu­lu­nan Kam­yon­cu­lar Ga­ra­jı ve Nak­li­yat­çı­lar Si­te­si­ne üze­rin­de “Kal­bi­miz ve dua­mız­la Meh­met­çi­ğin ya­nın­da­yız, ana­sız ba­ba­sız olu­nur ama va­tan­sız olun­maz ve Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Meh­met­çik­le el ele” ya­zı­lı des­tek afiş­le­ri asıl­dı.

(Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER