Solidworks kursu tamam

Ço­rum Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik TOBB-OSB Mes­le­ki ve Tek­nik Li­se­si’nde açı­lan So­lid­works (Üç Bo­yut­lu Ka­tı Mo­del­le­me) kur­su ta­mam­lan­dı.

Solidworks kursu tamam

Ço­rum Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik TOBB-OSB Mes­le­ki ve Tek­nik Li­se­si’nde açı­lan So­lid­works (Üç Bo­yut­lu Ka­tı Mo­del­le­me) kur­su ta­mam­lan­dı.

Se­kiz haf­ta sü­re­sin­ce ak­şam­la­rı ve haf­ta so­nu de­vam eden kurs, oku­lun bil­gi­sa­yar la­bo­ra­tu­va­rın­da Ma­ki­ne Tek­no­lo­ji­si Alan Şe­fi Re­cep Se­yis ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Kur­sa ka­tı­lan 12 kur­si­yer ser­ti­fi­ka­la­rı­nı Okul Mü­dü­rü Ra­ma­zan Yi­ği­toğ­lu’ndan al­dı.

Kurs hak­kın­da bil­gi ve­ren Re­cep Se­yis, “So­lid­works üç bo­yut­lu ta­sa­rım prog­ra­mı­dır. Ye­ni­lik­çi, kul­la­nı­mı ko­lay, Win­dows'a özel üç bo­yut­lu bir ta­sa­rım ya­pı­lır. So­lid­Works her tür­lü ma­ki­ne, te­sis, ürün ta­sa­rı­mın­da kul­la­nı­cı­ya Win­dows'un ko­lay­lık­la­rı­nı kul­la­na­rak hız­lı bir şe­kil­de çi­zim yap­ma­sı­nı sağ­lar. Ko­mut­la­rı­nın ve kul­la­nı­cı ara yüz­le­ri­nin ko­lay ve an­la­şı­lır ol­ma­sı, par­ça­la­rın mon­taj­laş­ma­sı ve tek­nik re­sim­le­ri­nin hız­lı ve pra­tik ola­rak el­de edil­me­sin­den do­la­yı po­pü­ler­li­ği­nin ve dün­ya­da­ki kul­la­nı­cı sa­yı­sı her ge­çen gün art­mak­ta­dır.” de­di. 

Okul­da Ço­rum OSB ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik da­ha ön­ce Au­to­cad ve CAD/CAM kurs­la­rı­nın ve­ril­di­ği, ta­lep gel­me­si ha­lin­de in­ven­tör, kay­nak­çı­lık vb. kurs­la­rın da ve­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER