Üniversiteli genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Boncukcu’nun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Üniversiteli genç kız son yolculuğuna uğurlandı

An­tal­ya’da öğ­ren­ci yur­dun­da fe­na­laş­tık­tan son­ra kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­be­den Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si (AÜ) öğ­ren­ci­si mem­le­ke­ti Ço­rum’un Ala­ca il­çe­sin­de son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. 
Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Fi­ni­ke Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dış Ti­ca­ret Bö­lü­mü 2. sı­nıf öğ­ren­ci­si Me­li­sa Fa­toş Bon­cuk­cu (20), ön­ce­ki gün ge­ce sa­at 04.00 sı­ra­la­rın­da kal­dı­ğı öğ­ren­ci yur­dun­da fe­na­laş­tı. Fi­ni­ke Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan genç kız, bu­ra­da ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan am­bu­lans he­li­kop­ter­le Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si­ne gön­de­ril­di. Kon­ya­al­tı il­çe­sin­de­ki özel bir has­ta­ne­ye sevk edi­len Bon­cuk­cu, dok­tor­la­rın tüm mü­da­ha­le­si­ne rağ­men kur­ta­rıl­ma­dı. 
An­tal­ya Ad­li Tıp Ku­ru­mun­da­ki otop­si­nin ar­dın­dan Bon­cuk­cu’nun na­aşı ka­ra­yo­luy­la Ço­rum’un Ala­ca il­çe­si­ne ge­ti­ril­di. Bon­cuk­cu’nun ce­na­ze­si öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan il­çe me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ril­di.   Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Fi­ni­ke Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dış Ti­ca­ret Bö­lü­mü’nden bu yıl me­zun olan Bon­cuk­cu’nun iki gün ön­ce ba­ba­sı­na dip­lo­ma­sı­nın fo­toğ­ra­fı­nı gön­der­di­ği öğ­re­nil­di. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER