‘Zararları tespit edilen çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilmeli’

Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Tat­lı­su,  il­çe­ler­de do­ğal afet­ten do­la­yı çift­çi­le­rin ürün­le­rin­de cid­di za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek; “Bu za­rar­la­rı İl ve İl­çe Ta­rım Mü­dür­lük­le­ri­miz­ce tes­pit edil­miş olup çift­çi­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti or­ta­da­dır.

‘Zararları tespit edilen çiftçilerimizin  mağduriyetleri giderilmeli’

FA­TİH BAT­TAR
Ni­san ayın­da ya­ğan do­lu ya­ğı­şı ne­de­niy­le Ço­rum ve il­çe­ler­de çif­ti­nin za­rar­la­rı ile il­gi­li mec­lis üye­le­ri­ne bil­gi ve­ren Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Tat­lı­su,  il­çe­ler­de do­ğal afet­ten do­la­yı çift­çi­le­rin ürün­le­rin­de cid­di za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek; “Bu za­rar­la­rı İl ve İl­çe Ta­rım Mü­dür­lük­le­ri­miz­ce tes­pit edil­miş olup çift­çi­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti or­ta­da­dır. Bu bağ­lam­da do­ğal afet­ten za­rar gö­ren alan­lar­da ki çift­çi­le­ri­mi­zin za­rar­la­rı­nı be­lir­len­miş oran­da kar­şı­lan­ma­sı Ta­rım Ko­mis­yo­nu ola­rak uy­gun ol­du­ğu ka­nı­sın­da­yız.” de­di


Ço­rum Mer­kez’de do­lu ya­ğı­şı ne­de­niy­le 12 köy­de %30 ora­nın­da za­rar ol­du­ğu be­lir­ten Tat­lı­su, Os­man­cık’ta 7 köy­de %40, Sun­gur­lu’da 11 köy­de %40, Me­ci­tö­zü’nde 5 köy­de %60, İs­ki­lip’te 10 köy­de %50 ve Bo­ğaz­ka­le’de 11 köy­de %35-95 ara­sın­da za­rar ol­du­ğu­nu kay­det­ti. 


Do­lu ya­ğı­şı ha­ri­cin­de Ni­san ayı içe­ri­sin­de mey­da­na ge­len aşı­rı so­ğuk ve don ola­yı se­be­biy­le il mer­ke­zin­de ve Os­man­cık’ta 105 köy­de kıs­mi don za­ra­rı mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Tat­lı­su, hu­bu­bat ve mey­ve alan­la­rın­da %40-50 ora­nın­da za­rar ol­du­ğu­nu söy­le­di. 


Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan il­ler­den ge­len afet ih­bar ve bil­gi form­lar ne­ti­ce­sin­de çift­çi­le­rin za­ra­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ted­bir­le­rin her yıl alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Tat­lı­su; “Bu yıl da 24 Ha­zi­ran 2018 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan 2018-11983 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ge­re­ğin­ce “Do­ğal Afet­ler­den Za­rar Gö­ren Çift­çi­le­rin Zi­ra­at Ban­ka­sı ve Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri­ne Olan Borç­la­rın Er­te­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar yü­rür­lü­ğe ko­nul­muş­tur. Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı­na is­ti­na­den çift­çi­le­ri­mi­zin borç­la­rı­nın er­te­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­lar mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tül­mek­te­dir.” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER