Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, SGK ve Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu’na baş­vu­ra­rak, yıp­ran­ma pa­yı­nın ge­ri­ye dö­nük ola­rak dü­zen­len­me­si ve in­san sağ­lı­ğı­nı il­gi­len­dir­di­ği hal­de, yıp­ran­ma pa­yı ala­cak­lar ara­sın­da gös­te­ril­me­yen branş­la­rın da yıp­ran­ma pa­yı­na da­hil edil­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Sa­at­cı, “Ay­rı­ca, Da­nış­tay’a aç­tı­ğı­mız da­va ile de tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın haf­ta so­nu ça­lış­ma­la­rı­nın yıp­ran­ma pa­yı­na esas ka­bul edil­me­me­si yö­nün­de­ki SGK du­yu­ru­sun­da­ki mad­de­nin yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve ip­ta­li için da­va aç­tık. SGK’ya yaz­dı­ğı­mız ya­zıy­la da, ya­şa­nan so­run­la­rı ilet­tik, çö­züm için ça­lı­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­tik” de­di.


Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu’na da baş­vu­ra­rak, yıp­ran­ma pa­yı­nın bü­tün sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı kap­sa­ma­sı ve ge­ri­ye yö­ne­lik ola­rak ve­ril­me­si­ni ta­lep et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­at­cı, "Söz ko­nu­su ya­zı­mız­da, sağ­lık hiz­me­ti­nin do­ğa­sı ge­re­ği doğ­ru­dan in­san ha­ya­tı­nı il­gi­len­di­ren hiz­met­ler ol­du­ğu ve sü­rek­li­lik arz et­ti­ğin­den pek çok ris­ki ba­rın­dır­dı­ğı için yıp­ra­tı­cı ka­bul edil­di­ği­ni ifa­de et­tik. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için ve­ri­le­cek fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mı hak­kı­nın, yıl­lar­dır sü­re­ge­len bir mağ­du­ri­ye­tin de çö­zü­mü­nü sağ­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti­ği­miz ya­zı­mız­da, bu­nun için ge­ri­ye dö­nük ola­rak da bu hak­tan ya­rar­la­nıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­nın, yıp­ran­ma pa­yı­nın ru­hu­na uy­gun ola­ca­ğı­nı be­lirt­tik. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yıl­lar­dır yıp­ran­dı­ğı­nı, tü­ken­di­ği­ni, şid­de­te ma­ruz kal­dı­ğı­nı, rad­yas­yon se­be­biy­le risk al­tın­da ol­du­ğu­nu ve en­fek­si­yon teh­li­ke­si al­tın­da gö­rev yap­tı­ğı­nı ha­tır­lat­tı­ğı­mız ya­zı­da, tüm bun­la­rın üze­ri­ne bir çiz­gi çe­ke­rek, geç­miş­te ya­şa­nan yıp­ran­mış­lı­ğı yok say­ma­nın doğ­ru bir yak­la­şım ol­ma­ya­ca­ğı­nı kay­det­tik. Ve yıp­ran­ma pa­yı­nın, 5510 sa­yı­lı Ka­nu­nun 40. mad­de­si­nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren ge­çer­li ola­cak şe­kil­de, ge­ri­ye dö­nük ola­rak he­sap­lan­ma­sı­nı ta­lep et­tik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na yaz­dık­la­rı ya­zıy­la, yıp­ran­ma pa­yı ko­nu­sun­da ya­şa­nan mağ­du­ri­yet­le­re dik­kat çek­tik­le­ri­ni ve çö­züm öne­ri­le­ri­ne iliş­kin ta­lep­le­ri­ni ilet­tik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­at­cı, "Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı­nın fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mın­dan ya­rar­la­na­bil­me­si için in­san sağ­lı­ğı­na iliş­kin ko­ru­yu­cu, teş­his, te­da­vi ve re­ha­bi­li­te edi­ci hiz­met­ler­de bu­lun­ma­sı­nı şart ko­şul­muş­tu. Fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mın­dan sağ­lık hiz­met­le­ri sı­nı­fın­da olan han­gi un­van­la­rın ya­rar­la­na­ca­ğı lis­te ha­lin­de du­yu­rul­muş, an­cak lis­te in­ce­len­di­ği za­man ba­zı un­van­la­rın sağ­lık hiz­met­le­ri sı­nı­fın­da ko­ru­yu­cu, teş­his ve re­ha­bi­li­te edi­ci hiz­met­te bu­lun­ma­sı­na rağ­men lis­te­de yer ve­ril­me­di­ği gö­rül­müş­tü. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ya­yın­la­dı­ğı lis­te­de yer alan un­van­lar ara­sın­da sağ­lık hiz­me­ti sı­nı­fın­da olup in­san sağ­lı­ğı­na iliş­kin hiz­met­ler­de bu­lu­nan Bi­yo­log, Çev­re Sağ­lı­ğı Tek­ni­ke­ri/Tek­nis­ye­ni, Tıb­bi Sek­re­ter, Yaş­lı Ba­kım Tek­ni­ke­ri ve Ev­de Has­ta Ba­kım Tek­ni­ke­ri gi­bi un­van­la­ra yer ve­ril­me­di. Ay­rı­ca, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nda Psi­ko­log un­va­nın­da gö­rev ya­pan ça­lı­şan­la­rın fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mın­dan ya­ra­la­na­bil­me­si için Psi­ko­lo­ji­nin Tıb­bi Uy­gu­la­ma Yet­ki­si Ser­ti­fi­ka­sı’na sa­hip ol­ma­sı ge­rek­mek­te. An­cak Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı uzun sü­re­dir Psi­ko­lo­ji­nin Tıb­bi Uy­gu­la­ma Yet­ki­si Ser­ti­fi­ka­sı prog­ra­mı­nın eği­ti­mi ve sı­na­vı ya­pıl­ma­mak­ta. Sı­na­vın ya­pıl­ma­ma­sı se­be­biy­le bu ser­ti­fi­ka­yı ala­ma­yan­lar mağ­dur edil­mek­te­dir. Ba­kan­lı­ğa yaz­dı­ğı­mız ya­zı­da ay­rı­ca, fi­ili hiz­met zam­mın­dan ya­rar­la­nan un­van­lar ara­sın­da sa­yı­lıp, fark­lı gö­rev­ler yü­rü­ten en­fek­si­yon hem­şi­re­si, eği­tim hem­şi­re­si, kan al­ma hem­şi­re­si, TİG bi­ri­mi, Ka­li­te Bi­ri­mi gi­bi sağ­lık hiz­me­ti ile ilin­ti­li bi­rim­ler­de ça­lı­şan per­so­ne­lin ba­zı il­ler­de fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mın­dan ya­rar­la­na­ma­dı­ğı­nı bil­dir­dik. Ya­zı­mız­da ay­rı­ca, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yıl­lar­dır ta­lep et­tik­le­ri yıp­ran­ma pa­yı­nın uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ay­rım ya­pıl­ma­sı­nın, ça­lı­şan­lar ara­sın­da hu­zur­suz­lu­ğa se­bep ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dık. Bah­se­di­len gö­rev ve un­van­la­rı yü­rü­ten sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın, baş­ta ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­me­ti ol­mak üze­re sağ­lı­ğın fark­lı alan­la­rın­da hiz­met ver­di­ği­ni vur­gu­la­dı­ğı­mız ya­zı­mız­da, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na, ih­ti­ya­ca bi­na­en yıl için­de ku­rum içe­ri­sin­de fark­lı gö­rev ve nö­bet­ler de ve­ril­di­ği­ni be­lirt­tik” şek­lin­de kay­det­ti.


Yıp­ran­ma pa­yı­nın uy­gu­lan­ma­sın­da ya­şa­nan so­run­la­rı, bir ya­zı ile Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na da ilet­tik­le­ri­ni ifa­de eden Sa­at­cı, “Söz ko­nu­su ya­zı­mız­da, yıp­ran­ma pa­yı­na esas ça­lış­ma za­man­la­rı, ge­ri­ye dö­nük uy­gu­lan­ma­ma­sı ve mes­lek ve un­van­lar­da ya­şa­nan mağ­du­ri­yet­le­ri di­le ge­ti­re­rek, çö­züm için ge­rek­li ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­dik. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve SGK’dan ge­le­cek ce­vap doğ­rul­tu­sun­da yu­ka­rı­da­ki hu­sus­lar­la il­gi­li ya­sal sü­reç baş­la­tı­la­cak­tır” de­di.


Yıp­ran­ma pa­yın­da gün ke­sin­ti­si­nin de ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Sa­at­cı,
“Da­nış­tay’a aç­tı­ğı­mız da­va ile, fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mı­na yö­ne­lik, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı Emek­li­lik Hiz­met Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün Sağ­lık Mes­lek Men­su­bu Sa­yı­lan ve İn­san Sağ­lı­ğı­na İliş­kin İş­ler­de Ça­lı­şan 4/C Si­gor­ta­lı­la­rı­nın Fi­ili Hiz­met Sü­re­si Zam­mın­dan Ya­rar­lan­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Du­yu­ru­sun­da yer alan “Ay­rı­ca, bu si­gor­ta­lı­la­rın üc­ret­siz izin­de ge­çen sü­re­le­ri ile söz ko­nu­su mad­de­de be­lir­ti­len iş­ler­de fii­len ça­lı­şıl­ma­yan üc­ret­li izin, sıh­hi izin, yıl­lık izin, eği­tim, kurs sü­re­le­ri, haf­ta so­nu ve res­mi ta­til gün­le­ri fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mı kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­ye­cek­tir.” cüm­le­sin­de­ki “haf­ta so­nu” gün­le­ri­nin fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mı kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­ye­ce­ği­ne da­ir dü­zen­le­me­si­nin hu­ku­ka ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ip­ta­li­ni is­te­dik. Da­nış­tay’a baş­vu­ru di­lek­çe­miz­de, sağ­lık hiz­met­le­ri­nin ni­te­li­ği ge­re­ği 7 gün 24 sa­at de­vam eden hiz­met­ler­den ol­du­ğu­nu, haf­ta içi ça­lış­ma­la­rın 08.00 – 17.00 me­sai uy­gu­la­ma­sı­na ta­bi ol­ma­dı­ğı gi­bi, haf­ta so­nu­nun da ta­til ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği­ni kay­det­tik. Ay­rı­ca, fi­ili hiz­met sü­re­si zam­mı uy­gu­la­ma­sı­nın mev­zu­at ve ben­zer uy­gu­la­ma­lar­da­ki te­mel esas­la­ra ay­kı­rı ve sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı mağ­dur eden bö­lüm­le­ri­nin ip­ta­li­ni is­te­dik” di­ye­rek açık­la­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.         (Ha­ber Mer­ke­zi)