‘İstanbul’un fethi ile gönüller de fethedildi’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, 29 Ma­yıs 1453 yı­lın­da İs­tan­bul’un Fa­tih Sul­tan Meh­met ta­ra­fın­dan fet­he­di­li­şi­nin 565. yı­lı­nı kut­la­dı.

‘İstanbul’un fethi ile  gönüller de fethedildi’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, 29 Ma­yıs 1453 yı­lın­da İs­tan­bul’un Fa­tih Sul­tan Meh­met ta­ra­fın­dan fet­he­di­li­şi­nin 565. yı­lı­nı kut­la­dı.
Baş­kan Şa­hi­ner ya­yın­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da, “Fe­tih ile ye­ni bir çağ ka­pa­nıp ye­ni bir çağ açıl­mış, kök­lü me­de­ni­ye­ti­miz in­san­lık ta­ri­hi­ne dam­ga­sı­nı vur­muş­tur. Fe­tih ile sa­de­ce şe­hir de­ğil, gö­nül­ler de fet­he­dil­miş­tir. Hem mil­li ta­ri­hi­miz hem de dün­ya ta­ri­hi için bir dö­nüm nok­ta­sı olan İs­tan­bul’un Fet­hi­ni kut­la­rım İs­tan­bul’un fet­hi­nin mi­ma­rı, bü­yük dev­let ada­mı Fa­tih Sul­tan Meh­med’i, va­tan uğ­run­da can­la­rı­nı fe­da eden tüm şe­hit­le­ri­mi­zi say­gı ve rah­met­le yad edi­yor, se­lam ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. 29 Ma­yıs 1453’te ge­mi­le­rin ka­ra­dan yü­rü­tül­me­si ile ger­çek­le­şen, çağ ka­pa­tıp çağ açan bü­yük fet­hin yıl dö­nü­mü­nü kut­lar­ken, Pey­gam­ber Efen­di­miz’in öv­gü­sü­ne maz­har olan bü­yük ko­mu­tan ve onun kah­ra­man as­ker­le­ri­ni bir kez da­ha rah­met ve şük­ran­la anı­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER