YÜK­SEL BA­SAR
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ju­do bran­şın­da alt ya­pı­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken Ve­te­ran­lar­da Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği­ni ka­zan­dı.
6 Ma­yıs pa­zar gü­nü An­ka­ra’da İs­met Iraz Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan Ve­te­ran­lar Tür­ki­ye Ju­do Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por beş spor­cu ile ka­tıl­dı­ğı şam­pi­yo­na­da üç al­tın ve iki bronz ma­dal­ya ile ta­kım ha­lin­de ikin­ci­li­ği ka­zan­dı.
Beş spor­cu ile Tür­ki­ye Ve­te­ran­lar Ju­do Şam­pi­yo­na­sı­na ka­tı­lan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por M1 73 ki­lo­da Ya­sin Ye­şil­te­pe, M 2 90 ki­lo­da İs­ma­il Gök­çe ve M 3 90 ki­lo­da Erol Şa­hin al­tın ma­dal­ya ka­za­nır­ken M 1 73 ki­lo­da Mus­ta­fa Öz­ka­şa ve M1 81 ki­lo­da Mu­ham­met Şa­hin üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar.
Ta­kım sı­ra­la­ma­sın­da ise Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ikin­ci­lik ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.