Belediye’de futbolun en büyüğü Tesisler

Çorum Belediyesi 4. Birimler futbol turnuvası final maçında Ulaşım-Zabıta Müdürlüğü’nü rahat bir oyun sonunda 8-2’lik skorla yenen Tesisler Müdürlüğü takımı bu yılın şampiyonluğunu kazandı.

Belediye’de futbolun en büyüğü Tesisler

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­ye­si 4. Bi­rim­ler ara­sı fut­bol tur­nu­va­sın­da bu yıl şam­pi­yon­lu­ğu Te­sis­ler Mü­dür­lü­ğü ta­kı­mı ka­zan­dı. Fi­nal ma­çın­da Ula­şım Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ile kar­şı­la­şan Te­sis­ler Mü­dür­lü­ğü ra­ki­bi­ni 8-2 gi­bi fark­lı skor­la ye­ne­rek şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

Fi­nal ma­çı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün ya­nı sı­ra Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Tur­han Can­dan, Al­per Za­hir, Spor İş­le­ri Mü­dü­rü Na­sir So­lak, Te­sis­ler Mü­dü­rü Mah­mut Ya­ba­cı­oğ­lu ve İl Ha­kem Ata­ma So­rum­lu­su Kah­ra­man Öl­çer ile çok sa­yı­da da­vet­li ve spor­cu ai­le­le­ri iz­le­di.

Şam­pi­yon­luk ma­çın­da ra­ki­bi önün­de çok et­ki­li bir baş­lan­gıç ya­pan Te­sis­ler Mü­dür­lü­ğü ta­kı­mı peş pe­şe bul­du­ğu gol­ler­le ra­ki­bi önün­de ilk ya­rı­yı 5-1 ön­de ta­mam­la­dı. İkin­ci ya­rı­da kon­trol­lü bir fut­bol or­ta­ya ko­yan Te­sis­ler Mü­dür­lü­ğü ra­ki­bi­nin ma­ça or­tak ol­ma­sı­na izin ver­me­di. Ara­da­ki far­kı ko­ru­yan ve  iyi sa­vun­ma ya­pa­rak ka­le­sin­de faz­la po­zis­yon ver­me­yen Te­sis­ler Mü­dür­lü­ğü sa­ha­dan 8-2 gi­bi fark­lı skor­la ka­za­na­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nır­ken gol­le­rin be­şi­ni Meh­met Kö­se atar­ken Ali Uyar iki Ha­kan bir gol­le kat­kı ver­di. Ula­şım Za­bı­ta’nın gol­le­ri­ni ise Os­man ve İs­ma­il at­tı.

Bu maç­tan ön­ce oy­nan­ma­sı ge­re­ken Park Bah­çe­ler ile Etüd Pro­je ara­sın­da­ki ma­ça Etüd Pro­je spor­cu ye­ter­siz­li­ğin­den çık­ma­yın­ca hük­men ga­lip ge­len Park Bah­çe­ler üçün­cü­lük ku­pa­sı­nı sa­hi­bi ol­du.
Fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­la­ra ku­pa ve spor­cu­la­ra ma­dal­ya ile bir­lik­te bi­rer eşorf­man ta­kı­mı he­di­ye edil­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ödül tö­re­ni­nin ar­dın­dan fi­nal ma­çın­da kar­şı­la­şan ta­kım oyun­cu­la­rı­na tat­lı ik­ram et­ti ve ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı kut­la­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER