Buhara Gençlikspor’dan Dünya şampiyonu sporcusuna kutlama

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde gümüş serbest stilde altın madalya kazanan Eren Uzun’un kulübü Buhara Gençlikspor Başkanı Faruk Özyılmaz sporcusunu kutladı ve sporcusuna sahip çıkılmasını istedi.

Buhara Gençlikspor’dan Dünya şampiyonu sporcusuna kutlama

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Bu­ha­ra Genç­liks­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fa­ruk Öz­yıl­maz, Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda bir al­tın bir gü­müş ma­dal­ya ka­za­nan spor­cu­su Eren Uzun’u teb­rik et­ti ve bu şam­pi­yon spor­cu­ya sa­hip çı­kıl­ma­sı­nı is­te­di.

Rus­ya’da ya­pı­lan Dün­ya İşit­me En­gel­li­ler Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda 56 ki­lo­da gre­ko­ro­men stil­de fi­nal­de kay­be­de­rek ikin­ci olan Eren Uzun ser­best stil­de ise ay­nı ra­ki­bi­ne sa­yı tu­şu ile ye­ne­rek bi­rin­ci ol­muş ve al­tın ma­dal­ya ka­za­na­rak şam­pi­yo­na­yı iki ma­dal­ya ile ta­mam­la­mış­tı.

Eren Uzun’un ku­lü­bü Bu­ha­ra Genç­liks­por Baş­ka­nı Fa­ruk Öz­yıl­maz, spor­cu­la­rı­nın ku­lüp­le­ri­ni, il­le­ri­ni ve ül­ke­le­ri­ne böy­le bü­yük bir ba­şa­rı ka­zan­dır­dı­ğı için teb­rik et­ti. Öz­yıl­maz, spor­cu­la­rı­nın el­de et­ti­ği bu ba­şa­rı ile gu­rur duy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Ül­ke­mi­zi ba­şa­rı ile tem­sil eden spor­cu­mu­za mü­ki amir­le­ri­mi­zin ve iş adam­la­rı­mı­zın sa­hip çık­ma­la­rı­nı­bek­li­yo­ruz. Bu ba­şa­rı­da eme­ği ge­çen an­tre­nör­le­ri­mi­ze ve bü­yük gay­ret gös­te­ren spor­cu­muz Eren Uzun’u kut­lu­yor ve te­şek­kür edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER