CEZA geliyor

Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi dün ak­şam sa­at­le­rin­de Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer’in de ka­tı­lı­mı ile bir top­lan­tı­ğı yap­tı­ğı öğ­re­nil­di.

CEZA geliyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi dün ak­şam sa­at­le­rin­de Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer’in de ka­tı­lı­mı ile bir top­lan­tı­ğı yap­tı­ğı öğ­re­nil­di. Top­lan­tı­nın gün­de­mi alı­nan kö­tü so­nuç­lar ve alı­na­cak ted­bir­ler ola­rak be­lir­len­di.
Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ön­ce­lik­li ola­rak ta­kı­mın kö­tü gi­di­şin ne­den­le­ri ve çö­züm yol­la­rı ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­ler di­le ge­ti­ril­di. Bu so­run­la­rı aş­mak için atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rın da ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı top­lan­tı­da ce­za ve­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Baş­kan Ömer Ba­la­ban’ın ön­ce­ki gün yap­tı­ğı açık­la­ma­da ‘Ödü­lün ol­du­ğu yer­de ce­za­da ola­cak­tır’ açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan yö­ne­ti­min tüm kad­ro­ya ağır bir pa­ra ce­za­sı ve­ril­me­si­ne ka­rar ver­di­ği be­lir­til­di. Yö­ne­ti­min mik­tar ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­me­le­ri dün ge­ce de sür­dü­ğü alı­na­cak ka­ra­rın bu­gün ka­mu­oyu­na açık­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Öz çorumlu
Öz çorumlu - 5 yıl Önce

Sezon başından beri takım defans orta saha ağırlıklı oynadı. Ara transferde bile defansa orta sahaya futbolcu alındı. Forvet es geçildi. Sezonda Yakup Alkan elde tutulamayınca ne gol nede gol pozisyonu bunu bilmek bu kadar zormu. Yırtıcı bir golcü olsaydı açık ara liderdik. Yazık yazık 1 yıl daha gitti. Geçmiş olsun.

sezer
sezer - 5 yıl Önce

Öz çorumlu kardeşime aynen katılıyorum.

SIRADAKİ HABER