Eksikler görüldü

Ye­ni se­zon­da 3. lig­de­ki tem­sil­ci­miz Ço­rum Be­le­di­yes­por ile Böl­ge­sel Ama­tör Lig tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un dün­ki ha­zır­lık ma­çın­da kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 2-1 ga­lip ay­rıl­dı. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por genç kad­ro­su ile güç­lü ra­ki­bi önün­de iyi bir mü­ca­de­le or­ta­ya koy­du ve iyi bir gö­rün­tü or­ta­ya koy­du. Ço­rum Be­le­di­yes­por ise özel­lik­le ilk ya­rı­da hü­cum­da hiç et­ki­li ola­ma­dı. İkin­ci ya­rı­da ise hü­cum­da da­ha et­ki­li olur­ken sa­vun­ma­da ha­ta­lar yap­tı.

Eksikler görüldü

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da­ki ikin­ci ha­zır­lık ma­çın­da Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ili­mi­zi tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’u 2-1 yen­di. Te­sis­ler­de­ki sa­ha­da oy­na­nan maç­ta Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por genç kad­ro­su ile iyi bir mü­ca­de­le or­ta­ya ko­yar­ken Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk ya­rı­da­ki po­zis­yon üre­te­me­di. Ya­kup Al­kan’n fri­kik­ten at­tı­ğı gol­le ilk ya­rı­yı kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­da ise Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han or­ta sa­ha­da Muh­sin ve Em­re Yük­sek­te­pe dı­şın­da­ki do­kuz is­mi de­ğiş­tir­di. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da de­ği­şik­lik­ler ile baş­la­dı­ğı ikin­ci ya­rı­da da­ha et­ki­li ol­du ve 49. da­ki­ka­da bul­du­ğu gol­le sko­ru 1-1 yap­tı.
Sko­ru eşit­le­dik­ten son­ra Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por da­ha çok to­pa sa­hip ol­ma­ya ve Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­si­ne yük­len­me­ye baş­la­dı. Bu da­ki­ka­lar­da ön­ce sa­ha için­de son­ra ke­nar­da ya­şa­nan ufak bir ge­ri­li­min ar­dın­dan Ço­rum Be­le­di­yes­por oyun­da kon­tro­lü ye­ni­den ele al­dı ve Fah­ri Eren’in sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan top­la at­tı­ğı gol­le kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 2-1 öne geç­ti.
Son­ra­ki bö­lüm­de Ço­rum Be­le­di­yes­por to­pa da­ha çok sa­hip ol­du an­cak faz­la po­zis­yon bu­la­ma­dı. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ise uzun top­lar­la çık­tı ve bun­lar­la et­ki­li ol­ma­ya ça­lış­tı. Ha­zır­lık ma­çın­da iki ta­kım­da ek­sik­le­ri­ni gör­me adı­na son de­re­ce ve­rim­li bir kar­şı­laş­ma ol­du.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
21. da­ki­ka­da ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da ce­za ya­yı üze­rin­de Ya­kup Al­kan’a ya­pı­lan ha­re­ket en di­rek atış­la ce­za­lan­dı­rıl­dı. To­pun ba­şı­na ge­çen Ya­kup Al­kan kö­şe­den düz­gün bir vu­ruş­la ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
İlk ya­rı­nın ka­lan bö­lü­mün­de Ço­rum Be­le­di­yes­por üs­tün oy­na­ma­sı­na kar­şın gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı ve dev­re­yi kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
49. da­ki­ka­da or­ta alan­da Em­re Yük­sek­te­pe top­la çı­kar­ken kap­tır­dı­ğı top­la Umut Ser­kan ha­re­ket­len­di ce­za ya­yı üze­ri­ne gel­di­ği an­da kö­şe­ye sert vur­du ve to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un be­ra­ber­lik go­lü­nü at­tı: 1-1
63. da­ki­ka­da or­ta alan­dan Em­re Yük­sek­te­pe’nin sa­vun­ma ar­ka­sı­na at­tı­ğı top­la Fah­ri Eren ha­re­ket­len­di ile­ri çı­kan ka­le­ci Fur­kan’ın üze­rin­den aşırt­ma bir vu­ruş­la to­pu Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çir­di.
71. da­ki­ka­da yi­ne sol ka­nat­tan Fah­ri Eren top­la ha­re­ket­len­di top­la son çiz­gi­ye in­me­den ka­le­ye sert gön­der­di ka­le­ci Fur­kan’ın to­kat­la­dı­ğı top üst di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na dön­dü.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2018, 11:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER