Futbolcularla tanıştı ilk antrenmanı yaptırdı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ye­ni Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio dün res­mi im­za­ıı at­tı ar­dın­dan da ye­ni ta­kı­mı­nın ba­şın­da ilk an­tren­ma­nı­na çık­tı.

Futbolcularla tanıştı ilk antrenmanı yaptırdı

HA­RUN AK­KA­YA

Te­sis­ler­de dü­zen­le­nen im­za tö­re­ni­nin ar­dın­dan eşorf­man­la­rı gi­ye­rek Ço­rum Be­le­di­yes­por sa­ha­sın­da­ki ilk an­tren­ma­na çı­kan Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio  ön­ce fut­bol­cu­lar­la tek tek ta­nış­tı. Ar­dın­dan Baş­kan Fa­tih Öz­can’ın fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin ar­dın­dan ta­kım­la kı­sa bir top­lan­tı ya­pan Ye­ni Tek­nik Pat­ron ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di ken­di­le­ri­ni kı­sa sü­re­de ta­nı­ya­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ar­dın da ısın­ma ha­re­ket­le­ri ve dar alan­da pas ile baş­la­yan an­tren­man ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma ile so­na er­di. Bu ça­lış­ma­nın ar­dın­dan ai­le­si­nin iş­le­ri için İs­tan­bul’a dö­nen Meh­met Au­ra­lio bu­gün iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­rak ye­ni­den Ço­rum’a dö­ne­cek ta­kım­la bir­lik­te Tur­gut­lus­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­re­cek. Ça­lış­ma­ya Oğuz­han ve Ba­rış dı­şın­da tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.

Yeni Teknik Ekip göreve başladı
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­ilo’nun tek­nik eki­bi bel­li ol­du. Meh­met Au­re­lio’nun eki­bin­de An­tal­yas­por U 19 ta­kı­mı­nın Tek­nik So­rum­lu­su Er­sin Kü­çü­koğ­lu, An­tal­ya Or­mans­por’dan Gör­kem Ön­cü ile bir­lik­te se­zon ba­şın­dan bu­ya­na tek­nik he­yet­te gö­rev ya­pan Ser­kan Gü­ney’de yer al­dı. Tek­nik He­ye­te bir kon­dis­yo­ner da­ha ka­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Fa­tih Öz­can bun­la il­gi­li ça­lış­ma­ın de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di.
Baş­kan Fa­tih Öz­can, Ser­kan Gü­ney’in ön­ce­ki ekip­le bir­lik­te yol­la­rı­nın ay­rıl­dı­ğı­nı an­cak Meh­met Au­re­lio’nun ta­kı­mı ta­nı­yan bir isim ol­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ıs­ra­rı üze­ri­ne gö­re­ve de­vam et­me­si­ne ka­rar ve­ril­di­ği­ni söy­le­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da An­tre­nör Er­sin Kü­çü­koğ­lu 1975 An­tal­ya do­ğum­lu. 2007 yı­lın­da Or­mans­por’da tek­nik so­rum­lu ola­rak gö­re­ve baş­la­yan Er­sin Kü­çü­koğ­lu da­ha son­ra An­tal­ya DSİs­por, Or­mans­por, Mey­dan Genç­liks­por’da gö­rev yap­tık­tan son­ra 2014 yı­lın­da An­tal­yas­por’da U 11 Tek­nik So­rum­lu­su ol­duk­tan son­ra sı­ra­sıy­la U 13, U6, U 17 ta­kım­la­rın­da tek­nik so­rum­lu ola­rak gö­rev yap­tık­tan son­ra ge­çen se­zon kır­mı­zı be­yaz­lı ku­lüp­te oyun­cu ve maç iz­le­me eki­bin­de gö­rev yap­tı. Bu se­zon ise Aka­de­mi Li­gi U 19 Tek­nik So­rum­lu­su ola­rak gö­rev yap­tı.
Ka­le­ci an­tre­nö­rü ola­rak gö­rev ya­pa­cak isim ise genç Gör­kem Ön­cü. 1984 Es­ki­şe­hir do­ğum­lu Gör­kem Ön­cü An­tal­ya DSİs­por ta­kım­la­rın­da ama­tör ta­kım ka­le­ci an­tre­nör­lü­ğü ve U 19 ile U 15 so­rum­lu­lu­ğu­nu yap­tık­tan son­ra ge­çen se­zon Or­mans­por­da Ama­tör ta­kım tek­nik so­rum­lu­su ola­rak gö­rev yap­tı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Koparan
Koparan - 5 yıl Önce

Destek olmak lazım. Hiçbir lig tecrübesi yok. Hayırlısı olsun. Artık 3. Ligten yani dibin dibinden çıkalım heriii.

Aliço
Aliço - 5 yıl Önce

Sezon başı çok klübe menejerler getirmek istiyordu AURELİO yıl kimsede almadı İnan’ın 3. Liğden en az 15 klübe faks çektiler getirelim diye çorumumuza iyi kakalanmış olmaz görün bakın neden mi ne hocalığı var nede 3. Liğ hakkında bilgisi sorun bu iyi insan olabilir ama bize HOCA LAZIM HOCA

Malazgirt desdanı
Malazgirt desdanı - 5 yıl Önce

Bize cami hocası değil teknik direktör lazımdí aldılar teşekkürler başkan sabredelim görelim

Erbalı
Erbalı - 5 yıl Önce

Sezon başı menejerlerbütün klüplere faks çekiyordu bizim ERBAASPOR a bile teklif ettiler Başkan socak bakmadı

SIRADAKİ HABER