Rektör Alkan baþarýlý sporcularý kabul etti

Hitit Üniversitesi Rektör Reha Metin Alkan geçtiğimiz ay içinde yapılan Üniversiteler Türkiye Şampiyonası voleybol ve judo branşlarında derece elde eden takımları idareci ve sporcularını kabul ederek başarılarından dolayı kutladı.

Rektör Alkan baþarýlý sporcularý kabul etti

HA­LİL ÖZ­TÜRK


Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr Re­ha Me­tin Al­kan geç­ti­ği­miz ay için­de ya­pı­lan Üni­ver­si­te­ler vo­ley­bol ve ju­do Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da de­re­ce el­de eden ta­kım­la­rın ida­re­ci ve spor­cu­la­rı­nı ka­bul ede­rek teb­rik et­ti.
Üni­ver­si­te Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ka­bu­le Spor Bi­lim­ler Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Ya­ma­ner, Dr. Öğr. Üye­si Ça­lık Ve­li Ko­çak, Dr. Öğr. Üye­si Em­rah Ce­rit ve Öğr. Gör. Ab­düs­se­lam Tur­gut ile vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nör ve spor­cu­la­rı ile Ju­do ta­kı­mı ida­re­ci an­tre­nör ve spor­cu­la­rı ka­tıl­dı­lar.


Ka­bul sı­ra­sın­da ko­nu­şan Rek­tör Re­ha Me­tin Al­kan ‘Siz­le­rin iyi yer­ler­de ol­ma­sı, ba­şa­rı­lar el­de et­me­si biz­ler için en bü­yük gu­rur kay­na­ğı­dır. Ge­rek ta­kım ola­rak vo­ley­bol­da ge­rek­se de mün­fe­rit ola­rak ju­do da­lın­da el­de et­ti­ği­niz ba­şa­rı­lar­dan do­la­yı teb­rik edi­yo­rum.


Üni­ver­si­te ola­rak önem arz eden spor or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na ev sa­hip­li­ği ya­pı­yo­ruz ve ay­nı za­man­da ba­şa­rı­lar ele et­tik. 1400 ki­şi­lik öğ­ren­ci kad­ro­su ve de­ne­yim­li aka­de­mik kad­ro­su ile Spor Bi­lim­le­ri fa­kül­te­miz bu ko­nu­da çok bü­yük kat­kı ve des­tek ve­ri­yo­ruz. Spor­tif fa­ali­yet­le­rin­den ya­nın­da ya­kın za­man­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz Eğit­sel Oyun­la Ha­re­ket Eği­ti­mi­nin Otizm­li Ço­cuk­la­rın Ruh­sal ve Fi­zik­sel Ge­li­şi­mi­ne Et­ki­si" ad­lı ça­lış­ma gi­bi sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne de ağır­lık ve­ri­yo­ruz.
Her an­lam­da ilk­le­ri ger­çek­leş­tir­me­ye de­vam di­yo­ruz. Üni­ver­si­te­miz siz­le­rin yap­tık­la­rıy­la, ba­şa­rı­la­rıy­la güç­lü" di­ye­rek tüm spor­cu­la­rı ve tek­nik he­ye­ti teb­rik ede­rek bun­dan son­ra­ki şam­pi­yo­na­lar için ba­şa­rı­lar di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER