Üstünay’dan 4x4’lük başarı

İstanbul’da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarında dört kategoride yüzen Özel TED Koleji öğrencisi Ahmet Kağan Üstünay Federasyon tarafından belirlenen en üst baraj olan A 4 ve A 3’ü aşarak birinci oldu ve dört altın madalya kazanarak oluşturulan gruba girmeyi başardı.

Üstünay’dan 4x4’lük başarı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Yüz­me’de Ah­met Ka­ğan Üs­tü­nay ba­şa­rı­la­rı­na bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. İs­tan­bul’da ya­pı­lan 11-12 Yaş Ulu­sal Ge­li­şim Pro­je­si’nde A 4 e A 3 al­tın ma­dal­ya ba­ra­jı­nı dört ka­te­go­ri­de bir­den ge­çe­rek 4x4’lük bir ba­şa­rı­ya da­ha im­za at­tı.

10-13 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul’da ya­pı­lan Ulu­sal Ge­li­şim Pro­je­si 11-12 Yaş ya­rış­ma­la­rın­da Ço­rum Özel Ted Ko­le­jis­por Ku­lü­bü adı­na ya­rı­şan Ah­met Ka­ğan Üs­tü­nay 25 met­re kı­sa kul­var ya­rış­ma­la­rın­da 50 met­re ke­le­bek­te 31.20, 50 met­re ser­best­te 28.06, 100 met­re ser­best­te 1.00.63, 100 fer­di ka­rı­şık branş­la­rın­da ise 1.10.42’lik de­re­ce­le­ri ile Fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen en üst ba­raj alan A 4 ve A 3 al­tın ma­dal­ya ba­ra­jı­nı ge­çe­rek dört­de dört yap­ma­yı ba­şar­dı.

Yüz­me An­tre­nö­rü ve Ah­met Ka­ğan Üs­tü­nay’ın ba­ba­sı Da­vut Üs­tü­nay ya­rış­ma­la­ra 162 ku­lüp­ten 869 spor­cu­nun ka­tıl­dı­ğı ve Fe­de­ras­yon’un 2009-2010 do­ğum­lu­lar­dan olu­şan id­di­alı bir grup oluş­tur­du­ğu­nu ve bu gru­ba Ah­met Ka­ğan’ın gir­me­yi ba­şar­dı­ğı­nı söy­le­di.

Amaç­la­rı­nın bu ba­şa­rı­la­rı­nı ar­tı­ra­rak de­vam et­tir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Da­vut Üs­tü­nay, mil­li ta­kı­ma spor­cu gön­der­mek için ça­lış­ma­la­rı­nın hız kes­me­den de­vam ede­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, 11:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER