Çorum Genç Fenerbahçeliler’den Huzurevi ziyareti

Ço­rum Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği’nden yaş­lı­lı­na zi­ya­ret et­ti.

Çorum Genç Fenerbahçeliler’den Huzurevi ziyareti

YÜK­SEL BA­SAR
Ço­rum Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği’nden yaş­lı­lı­na zi­ya­ret et­ti. Der­nek Baş­ka­nı Fur­kan Öz­sa­kar­ya ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile üye­ler­den olu­şan yak­la­şık 30 ki­şi­lik ta­raf­tar gru­bu Va­li Atıl Uzel­gün Hu­zu­re­vi Yaş­lı Ba­kım ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret et­ti­ler.

Mer­ke­zi zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da bur­da ka­lan de­de ve ni­ne­le­ri­ne çi­çek ve­ren ve on­lar­la soh­bet eden Ço­rum Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği üye­le­ri mo­ral ver­di­ler ve na­si­hat­lar din­le­di­ler. Me­kez­de ka­lan yaş­lı­la­rın gö­nül­le­ri­ni alan Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler bu tür zi­ya­ret­le­ri önü­müz­de­ki dö­nem­de de de­vam et­ti­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.

Der­nek Baş­ka­nı Fur­kan Öz­sa­kar­ya, Ço­rum Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler ola­rak sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da bu ve ben­ze­ri fa­ali­yet­le­re de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek zi­ya­re­te ka­tı­lan tüm üye­le­re te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER